De centra voor leerlingenbegeleiding en het lokaal gezondheidsoverleg

LOGO is de afkorting van "Loco-regionaal Gezondheidsoverleg en –Organisatie", al heeft men het meestal over "LOkaal GezondheidsOverleg". Zo’n LOGO is een lokaal samenwerkingsverband dat zich inspant om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te helpen realiseren door de coördinatie en afstemming van preventieve gezondheidsacties. De Vlaamse overheid kan ook een beroep doen op de LOGO’s om op lokaal niveau informatie in te zamelen.

Een LOGO groepeert zoveel mogelijk instanties, verenigingen en organisaties die actief zijn op het terrein van ziektepreventie en/of gezondheidsbevordering. De deelnemers komen bovendien uit verschillende sectoren zodat de verschillende LOGO’s vaak een zeer gevarieerde samenstelling kennen. De leden kunnen bvb. afkomstig zijn van:

 • openbare besturen (provinciale diensten voor welzijn en gezondheid; OCMW’s; gemeentebesturen;…);
   
 • de lokale gezondheidssector (gezondheids-, gezins- en welzijnsraden; samenwerkingsinitiatieven in de thuiszorg; gezondheidszorgwerkers en –organisaties zoals huisartsen(kringen); wijkgezondheidscentra; verpleegkundigen, apothekers, tandartsen, ziekenfondsen, ziekenhuizen;…);
   
 • patiëntenverenigingen en geďnteresseerde burgers (of sleutelfiguren uit de doelgroepen);
   
 • bedrijfsgeneeskundige diensten;
   
 • socio-culturele verenigingen;

Voor de onderwijssector nemen de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) deel aan de LOGO’s.
 

Hoe kunnen CLB’s en LOGO’s mekaars werking ondersteunen?

De meeste LOGO’s werken met de CLB’s samen rond enkele van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen: bv. voor de preventiecampagnes rond tabak en voor de sensibilisering rond gezonde voeding. Het is immers niet de bedoeling dat de LOGO’s een direct contact met iedere school onderhouden. De belangrijke rol van tussenpersoon tussen school en LOGO komt immers toe aan het de CLB’s. De LOGO’s ondersteunen van hun kant de CLB’s bij de implementatie van gezondheidsbevorderende acties in de scholen.

 

Een voorbeeld: ondersteuning voor een gezonder voedingsaanbod op school

LOGO’s doen bv. aanbevelingen over een gezond drankenaanbod op school of over gezonde tussendoortjes. Ze zetten daarvoor projecten op zoals ‘Tutti Frutti’.

Voor alle informatie over projecten van LOGO’s en om te weten tot welk LOGO u behoort, klik hier.

 

 

Een aantal andere nuttige links