Besmettelijke ziekten & profylactische maatregelen

In geval van besmettelijke ziekten bij leerlingen of onderwijspersoneel moet het CLB maatregelen nemen die de verdere verspreiding van die ziekten helpen voorkomen: dat zijn de zogenaamde profylactische maatregelen.

Die maatregelen zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en CLB: beide partijen moeten immers samenwerken om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen.
 

Wat moet de school doen?

De directeur van een school moet contact opnemen met het CLB, zodra:

  • hij verneemt dat een leerling van zijn school door een besmettelijke ziekte is aangetast;
  • hij vermoedt dat een leerling of een personeelslid aan een van die besmettelijke ziekten lijdt;
  • hij verneemt dat een van die besmettelijke ziekten werd vastgesteld in het huis van één van de leerlingen of van een lid van het schoolpersoneel.
Dit betekent zeker niet dat de schooldirecteur de ouders en leerlingen moet aansporen om elke besmettelijke ziekte aan de school te melden. Het is immers niet de bedoeling dat de schooldirectie de tussenpersoon wordt tussen de arts en de ouders of leerlingen bij het melden van allerlei ziekten. De CLB-arts moet wel zo vlug mogelijk op de hoogte zijn van het uitbreken van een besmettelijke ziekte. Dit kan gebeuren door de ouders rechtstreeks, door middel van de huisarts of door de schooldirectie indien deze op de hoogte werd gesteld door de ouders.

De schooldirectie kan in geen geval initiatieven nemen zonder overleg met de CLB-arts.

Soms moet een klas of een school zelfs worden gesloten ten gevolge van een besmettelijke ziekte. In zo’n geval moet de directeur van de school, in overleg met het centrum:

  • de aandacht van de ouders vestigen op het mogelijke besmettingsgevaar;
  • de ouders duidelijk maken welke voorzorgsmaatregelen ze kunnen nemen;
  • het sluiten van de school of klas onmiddellijk melden aan het departement Onderwijs.
De directeur van de school kan de school of de klas bovendien pas na de instemming van de arts infectieziektebestrijding van de afdeling Toezicht Volksgezondheid opnieuw openen.

Wat moet het CLB doen?

Als er bij een leerling of een personeelslid van een school een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld, kan het CLB drie soorten maatregelen treffen:

  • maatregelen die betrekking hebben op de zieke leerling of het zieke personeelslid van de school;
  • maatregelen die betrekking hebben op de leerlingen of de personeelsleden die in contact zijn gekomen met de zieke thuis;
  • algemene profylactische maatregelen.
Wanneer een CLB zich geconfronteerd ziet met een besmettelijke ziekte, moet de CLB-arts de CLB-inspectie hiervan niet rechtstreeks op de hoogte brengen.


Het centrum neemt maatregelen overeenkomstig de richtlijnen van de arts infectieziektebestrijding van de afdeling Toezicht Volksgezondheid.  Alle informatie hierover kan u vinden in het draaiboek infectieziekten CLB.  Raadpleeg het draaiboek op http://www.vwvj.be  of
http://www.zorg-en-gezondheid.be/draaiboek-infectieziekten-CLB