Schoolondersteuning door het CLB

Het CLB is werkzaam op vier begeleidingsdomeinen:

 • leren en studeren
 • onderwijsloopbaan
 • psychisch en sociaal functioneren
 • preventieve gezondheidszorg

Op die vier begeleidingsdomeinen heeft het CLB enerzijds een leerlinggebonden aanbod en anderzijds een aanbod van schoolondersteuning

Het leerlinggebonden aanbod is het meest gekend, het gaat om de vraaggestuurde werking naar leerlingen toe (op vraag van de leerling, de ouders of de school) en het verplichte aanbod naar leerlingen toe (bij spijbelen en bij sommige medische onderzoeken en inentingen).

Daarnaast heeft het CLB echter ook een schoolondersteunend aanbod op deze vier domeinen.  Dit heeft als doel de interne leerlingenbegeleiding van de school te versterken, bijvoorbeeld door de deskundigheid van leerkrachten op het vlak van signaaldetectie te verhogen. 

Leerlinggebonden aanbod: rol van de school

In het leerlinggebonden aanbod speelt de school voornamelijk de rol van 'aanmelder'.  Zij kan aan het CLB signaleren dat zij zich zorgen maakt om een leerling en vragen aan het CLB om een begeleiding op te starten.  Het CLB zal dan wel altijd eerst de toestemming vragen aan de ouders (voor een leerling jonger dan 12 jaar) of aan de leerling zelf (voor een leerling van 12 jaar of ouder die bekwaam is om zelf te beslissen) om een begeleiding op te starten.  Begeleiding door een CLB kan dus in principe niet verplicht worden, behalve in 2 situaties:

Schoolondersteuning door het CLB

De minimale schoolondersteuning die het CLB aanbiedt, bestaat uit:

 • informatieverstrekking: in het kader van het verstrekken van informatie over het onderwijsaanbod en
  de aansluiting op de arbeidsmarkt, zet het CLB, samen met de school, allerlei acties rond het maken van een studie- en beroepskeuze op touw, waarin zij actief participeert. Het centrum betracht volledigheid in het verstrekken van informatie, doet dit op neutrale wijze en voor alle leerlingen van:
  • het laatste jaar van het basisonderwijs
  • het tweede jaar van de eerste graad secundair onderwijs
  • het tweede jaar van de derde graad secundair onderwijs
 • de functie van het CLB als draaischijf tussen de school als organisatie en de netwerkpartners van het CLB
 • participatie in overleg georganiseerd door de school met betrekking tot leerlingbegeleiding. Dit betekent op zijn minst participatie in het overleg over afwezigheid op school.  In dit kader participeert het CLB bijvoorbeeld ook aan klassenraden.
 • participatie in schoolprojecten die in het teken staan van het beleid rond prioritaire doelgroepen. Dit zijn groepen van leerlingen die als gevolg van hun sociale achtergrond of leefsituatie leerbedreigd zijn. 

Ook op het vlak van de preventieve gezondheidszorg kan het CLB schoolondersteunend werken, bijvoorbeeld wanneer er preventiecampagnes opgezet worden door de school of wanneer er maatregelen genomen moeten worden bij bepaalde besmettelijke ziektes.