site van de Vlaamse overheid: documenten en formulieren, alle stukken die scholen, personeel, ouders en leerlingen wel eens nodig hebben
Zoeken  

  

 

Rubrieken met ''

BaO
Afwijkingsuren buba
Onthaalonderwijs
Schooltoelagen
Flankerend onderwijsbeleid
Diploma's en getuigschriften
Erkenning/financiering/subsidiëring van scholen
Geïntegreerd onderwijs
Schoolreglement
Gelijkwaardigheid leerdoelen buba
Gok
Huisonderwijs
Ict
Inschrijving buba
Internaten
Internationalisering
Jaarlijkse inlichtingen bao
Jaarlijkse inlichtingen buba
Leerlingenvervoer
Stedenbouw
Levensbeschouwing
Luizen
Media
Onderwijs aan huis
Wettelijk depot
Programmatie en rationalisatie
Rijksregister
Scholengemeenschappen
Schoolbestuur
Afwezigheid leerlingen
Schooldoorlichting
Milieu
Schoolverandering
Actueel
Speciale onderwijsleermiddelen
Verificatie
Werkingsbudget
Voedselveiligheid
Klasse
Agion
Tutti frutti
Kinderopvang
Medicijnen
Melk
Leerplicht
Energie
Schoolfoto's
Taalproef
Canon cultuurcel
Basiseducatie
AGIOn
Klasse
Speciale onderwijsleermiddelen
Stedenbouw
Canon cultuurcel
Opleidingscheques
Voedselveiligheid
Werkingsbudget
Wettelijk depot
Leerlingenvervoer
Media
Internationalisering
Diploma's en getuigschriften
Ict
Jaarlijkse inlichtingen
Milieu
Bestuur
Actueel
Centrumdoorlichting
Energie
CLB
Klasse
Bestuur
Werkingsbudget
Organisatie
Actueel
Medisch verslag
Media
Luizen
Jaarlijkse inlichtingen
Internationalisering
Ict
Centrumdoorlichting
Huisonderwijs
Wettelijk depot
Nascholingsprojecten
Voedselveiligheid
Stedenbouw
Energie
Rijbewijs
Milieu
Agion
Canon cultuurcel
Zorgboeren
Medicijnen
DKO
Canon cultuurcel
Medicijnen
AGION
Wettelijk depot
Actueel
Milieu
Schooldoorlichting
Diploma's en getuigschriften
Programmatie en rationalisatie
Schoolbestuur
Opleidingscheques
Groeperingsnormen
Ict
Werkingsbudget
Inschrijvingsgeld
Voedselveiligheid
Internationalisering
Jaarlijkse inlichtingen
Media
Klasse
Stedenbouw
Leerlingenvervoer
Energie
Pilootprojecten
HBO
Internationalisering
Programmatie
Voedselveiligheid
Diploma’s en getuigschriften HBO modulair
HO
Studietoelagen
Canon cultuurcel
Intercommunautair uitwisselingsprogramma
Energie
Onderzoek
Milieu
Fytolicentie
Opleidingscheques
Speciale onderwijsleermiddelen
Leerlingenvervoer
Media
Erkenning buitenlandse diploma's
Schoolbestuur
Wettelijk depot
Personeel
Voedselveiligheid
Internationalisering
Ict
Studenttutoringprojecten
Flankerend onderwijsbeleid
Toelatingsexamen
Stedenbouw
Klasse
Actueel
Personeel
Grensarbeid
Mandaat
Korte afwezigheden
Detachering
Leerkrachtendatabank
Startbanen jongeren (JoJo)
Actueel
Ziekteverlof
Beroepsziekten
Vroegere diensten
Vervoerkosten
Vaste benoeming
Leerlingenvervoer
Vakbondspremie
Buitendienstongevallen
Tijdelijk andere opdracht
TBS voorafgaand aan het rustpensioen
TBS ob alle niveaus
Staking
Scholengemeenschap
Rva
Pensioenen
Nuttige ervaring
Nationaliteitsafwijking
Arbeidsongevallen
Aanvullend vakantiegeld
Haard- en standplaatstoelage
Medex
Startbanenproject verkeersveiligheid
Nascholing
Bekwaamheidsbewijzen
Begrafenisvergoeding
Codo
Concordantie
Cumulatie
Eretekens
Europese diensten
Hoger onderwijs
Immatriculatie
Indiensttreding
Kinderbijslag
Kinderen ten laste
Levensbeschouwing
Loopbaanonderbreking
Plage-uren
Moederschapsbescherming
Uitwisseling
Artistieke ervaring
Klasse
SO
Klachten
Schoolfoto's
Processen-verbaal van evaluatiebeslissingen
Schooltoelagen
Examencommissie
Medicijnen
Canon cultuurcel
Stedenbouw
Luizen
Media
Programmatie en rationalisatie
Rijksregister
Schoolreglement
Tutti frutti
Toegang tot modules
Scholengemeenschappen
Schoolbestuur
Schooldoorlichting
Klasse
Rijbewijs
Milieu
Diploma's en getuigschriften dbso modulair
Diploma's en getuigschriften buso modulair
Leerplicht
Voedselveiligheid
Fytolicentie
Werkingsbudget
Verificatie gewoon voltijds en dbso
Verificatie buso
Speciale onderwijsleermiddelen
Actueel
Jaarlijkse inlichtingen
Leerlingenvervoer
Leerlingenstages
Time-out
Jaarlijkse inlichtingen buso
Levensbeschouwing
Internationalisering
Erkenning buitenlandse diploma's
Internaten
Inschrijving buso
Ict
Huisonderwijs
Melk
Gok
Geïntegreerd onderwijs
Globale puntenenveloppe
Erkenning/financiering/subsidiëring van scholen
Verloren of vernietigde studiebewijzen
Diploma's en getuigschriften so lineair
Diploma's en getuigschriften so modulair
Wettelijk depot
Diploma's en getuigschriften dbso lineair
Diploma's en getuigschriften buso lineair
Cabo
Brugprojecten
Agion
Onderwijs aan huis
Anderstalige nieuwkomers
Schooldoorlichting buso
Alternerend leren voor deeltijds leerplichtigen
Diploma's en getuigschriften deeltijdse vormingen
Energie
Alternerend leren buso ov 3
Afwijkingsuren buso
Voortrajecten
Flankerend onderwijsbeleid
Volwassenenonderwijs
Fytolicentie
Stedenbouw
Centrumdoorlichting
Klasse
Diploma's en getuigschriften
Educatief verlof
Wettelijk depot
Ict
Internationalisering
Verloren of vernietigde studiebewijzen
Actueel
Bestuur
Milieu
Jaarlijkse inlichtingen
Voedselveiligheid
Media
Opleidingscheques
Leerlingenvervoer
Energie
Flankerend onderwijsbeleid
Programmatie en rationalisatie
Stages
Erkenning buitenlandse diploma's
AGIOn
Cursisten volwassenenonderwijs
Canon cultuurcel
Speciale onderwijsleermiddelen

 

alle documenten met '' in de titel
Titel & referentie Beschrijving Downloaden
test formulier
FORM001
Bijlage bij de omzendbrief TEST/2010/01
 
(doc)
Aanvraag tot financiering van speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen of studenten met een handicap in het gewoon onderwijs
FORM004
Bijlage bij de omzendbrief OND/II/2.3/TM
 
(doc)
Verklaring over het gebruik van rijksregisternummers voor de controle op leerplicht en inschrijvingen
FORM006
Bijlage bij de omzendbrief OND/I/1/SVC/NDS
 
(doc)
Praktische richtlijnen met betrekking tot de communicatie tussen de departementale informaticacel van het departement onderwijs (dic) en de schooldirecties
FORM007
Bijlage bij de omzendbrief OND/I/1/SVC/NDS
 
(doc)
AL1 - Verantwoording van de werkingstoelagen
FORM0010
Bijlage bij de omzendbrief OND/IV/4.2
 
(doc)
PERS 5 - Kennisgeving van opdrachten van korte duur
FORM0016
Bijlage bij de omzendbrief OND/I/6
 
(doc)
Mededeling van pensioen
FORM0017
Bijlage bij de omzendbrief OND/I/6
 
(doc)
PERS 12 - Cumulatieverklaring
FORM0018
Bijlage bij de omzendbrief OND/I/6
 
(doc)
PERS 1 - Dienststaat
FORM0019
Bijlage bij de omzendbrief OND/I/6
 
(doc)
PERS 6 - Wijziging persoonlijke toestand
FORM0020
Bijlage bij de omzendbrief OND/I/6
 
(doc)
PERS 4 - Verzamelstaat ziekte
FORM0021
Bijlage bij de omzendbrief OND/I/6
 
(doc)
PERS 3 - Begin/einde dienstonderbreking
FORM0022
Bijlage bij de omzendbrief OND/I/6
 
(doc)
PERS 2 - Kennisgeving opdrachten
FORM0023
Bijlage bij de omzendbrief OND/I/6
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2005/13
 
(doc)
PERS 11 - Aanvraag immatriculatie
FORM0024
Bijlage bij de omzendbrief OND/I/6
 
(doc)
Bijlage bij de omzendbrief van 22-3-1995
FORM0026
Bijlage bij de omzendbrief 13 AC/B.Ph./SH/js
 
(doc)
Getuigenverklaring
FORM0027
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/IF/ONG.28.1
 
(doc)
Adressenlijst Geneeskundige Centra
FORM0029
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/IF/ONG.28.1
 
(doc)
Aanvraag van een vergoeding voor verplaatsingskosten ten gevolge van een arbeidsongeval
FORM0030
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/IF/ONG.28.1
 
(doc)
Model B - Doktersattest
FORM0031
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/IF/ONG.28.1
 
(doc)
Opgave van aanvullende informatie over een arbeidsongeval
FORM0032
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/IF/ONG.28.1
 
(doc)
Model A - Aangifte van arbeidsongeval
FORM0033
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/IF/ONG.28.1
 
(doc)
beroepsziektenlijst (K.B. 28.03.69)
FORM0034
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/IF/ONG.28.2
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2002/21 (13AC)
 
(doc)
Melding van een beroepsziekte
FORM0035
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/IF/ONG.28.2
 
(doc)
Europese lijst van beroepsziekten
FORM0036
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/IF/ONG.28.2
 
(doc)
GVSO - GROEP
FORM0058
Bijlage bij de omzendbrief S.O./2000/1
 
(doc)
Godsdienst
FORM0059
Bijlage bij de omzendbrief S.O./2000/1
 
(doc)
De onderwijsbevoegdheid in het buitengewoon secundair onderwijs met een vereist bekwaamheidsbewijs; de weddenschaalcode is 301.
FORM0062
Bijlage bij de omzendbrief S.O./2000/1
 
(doc)
Uittreksel uit bijlage I bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, vervangen bij koninklijk besluit van 25 oktober 1991 (B.S. 27-11-1991) - Uitwer-king 1-12-1991.
FORM0081
Bijlage bij de omzendbrief OND/I/6/CR/SH/js
 
(doc)
Bekwaamheidsbewijzen - Deel 5 - Bijlage III
FORM0083
Bijlage bij de omzendbrief OND/II/3.3/94-1
 
(doc)
Bekwaamheidsbewijzen - Deel 6 - Bijlage IV
FORM0084
Bijlage bij de omzendbrief OND/II/3.3/94-1
 
(doc)
Bekwaamheidsbewijzen - Deel 7 - Bijlage V
FORM0085
Bijlage bij de omzendbrief OND/II/3.3/94-1
 
(doc)
Bekwaamheidsbewijzen - Deel 8 - Bijlage VI
FORM0086
Bijlage bij de omzendbrief OND/II/3.3/94-1
 
(doc)
Bekwaamheidsbewijzen - Deel 9 - Bijlage VII
FORM0087
Bijlage bij de omzendbrief OND/II/3.3/94-1
 
(doc)
Bekwaamheidsbewijzen - Deel 10 - Bijlage VIII
FORM0088
Bijlage bij de omzendbrief OND/II/3.3/94-1
 
(doc)
Aanvraag tot erkenning als nuttige ervaring van diensten die gepresteerd zijn als zelfstandige
FORM0089
Bijlage bij de omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4
 
(doc)
Verklaring over diensten die gepresteerd zijn in de zomervakantie
FORM0090
Bijlage bij de omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4
 
(doc)
De reglementering inzake nuttige ervaring vindt men terug in de volgende statutaire bepaling
FORM0091
Bijlage bij de omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4
 
(doc)
Aanvraag tot erkenning als nuttige ervaring van diensten die gepresteerd zijn als werknemer
FORM0092
Bijlage bij de omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4
 
(doc)
Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Executieve tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen
FORM0096
Bijlage bij de omzendbrief OND/III/3/HW/RM
 
(doc)
Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers
FORM0097
Bijlage bij de omzendbrief OND/III/3/HW/RM
 
(doc)
Formulier voor validering van een loopbaanonderbreking
FORM00101
  (htm)
Uittreksel uit het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.
FORM00118
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/WJ/001
 
(doc)
Uittreksel uit het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.
FORM00119
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/WJ/001
 
(doc)
Uittreksel uit de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen.
FORM00120
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/WJ/001
 
(doc)
Uittreksel uit de brochure "Algemene onderrichtingen ten behoeve van de werkgevers"
FORM00121
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/WJ/001
 
(doc)
bevoegdheden van de comités
FORM00129
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2015/01
 
(doc)
Aanvraag van een deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen
FORM00132
Bijlage bij de omzendbrief OND/I/6/CR/SH/js
 
(doc)
Verantwoordelijke bestuursleden van de syndicale organisaties die gemachtigd zijn verzoeken en uitnodigingen, zoals bedoeld in art, 2, § 1 en § 2 van het K.B. van 16-12-1981 betreffende het syndicaal verlof in het gesubsidieerd onderwijs, te ondertekenen.
FORM00153
Bijlage bij de omzendbrief Kab.Min.
 
(doc)
Afwezigheden van lange duur gewettigd door familiale redenen
FORM00154
Bijlage bij de omzendbrief NO/201/CR/SH/AS/ID
 
(doc)
Medisch attest MENSURA Absenteïsme
FORM00159
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js
 
(doc)
Afwezigheidsattest
FORM00160
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js
 
(doc)
Aanvraag van medische controle
FORM00161
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js
 
(doc)
Aanvraag tot subsidiëring van een vrije school
FORM00167
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/3
 
(doc)
Aanvraag tot erkenning als officiële school
FORM00168
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/3
 
(doc)
Aanvraag tot erkenning als vrije school
FORM00169
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/3
 
(doc)
Aanvraag tot financiering of subsidiëring van een officiële school
FORM00170
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/3
 
(doc)
Aanvraag en verantwoording van de gelijkwaardigheid met het getuigschrift basisonderwijs
FORM00171
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2000/2
 
(doc)
Overzicht van de bevolkingsdichtheid van de gemeenten
FORM00183
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/10
 
(doc)
Overeenstemming van aanverwante opties en onderverdelingen in het deeltijds kunstonderwijs beeldende kunst.
FORM00216
Bijlage bij de omzendbrief KO1/11/12
 
(doc)
KUNSTVAK INSTRUMENT - MELDINGEN MEESTER
FORM00220
  (doc)
Melding van wijziging van schoolbestuur
FORM00273
Bijlage bij de omzendbrief SO 51
Bijlage bij de omzendbrief SO/2006/03(BuSO)
 
(doc)
Melding van afbouw
FORM00274
Bijlage bij de omzendbrief SO 51
 
(doc)
Melding van fusie
FORM00275
Bijlage bij de omzendbrief SO 51
 
(doc)
Melding van het rekeningnummer voor de uitbetaling van de werkingstoelagen
FORM00277
Bijlage bij de omzendbrief SO 16
 
(doc)
Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs en de werkgever uit de gezondheids- en de welzijnssector
FORM00287
Bijlage bij de omzendbrief 13CC/GL/GDH/VVL
 
(doc)
Overeenkomst tussen de instelling in de gezondheids- en de welzijnssector en het personeelslid
FORM00288
Bijlage bij de omzendbrief 13CC/GL/GDH/VVL
 
(doc)
STUDIEGEBIED DECORATIEVE TECHNIEKEN
FORM00305
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
BASISOPTIES
FORM00308
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
BEROEPENVELDEN
FORM00309
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS
FORM00310
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED SPORT
FORM00311
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED AUTO
FORM00312
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED CHEMIE
FORM00313
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED FOTOGRAFIE
FORM00314
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED GLASTECHNIEKEN
FORM00315
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA
FORM00316
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED HANDEL
FORM00317
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED HOUT
FORM00318
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED JUWELEN
FORM00319
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED BOUW
FORM00322
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
Regeling "minimum-pakketten" voorbehouden voor scholen die onder toepassing vallen van artikel 192 van de Codex Secundair Onderwijs
FORM00323
Bijlage bij de omzendbrief SO 55
 
(doc)
Regeling "minimum-pakketten" voorbehouden voor scholen die onder toepassing vallen van artikel 193, 194 of 197 van de Codex Secundair Onderwijs
FORM00324
Bijlage bij de omzendbrief SO 55
 
(doc)
Regeling "minimum-pakketten" voorbehouden voor scholen die onder toepassing vallen van artikel 190, § 2 of 191 van het decreet van de Codex Secundair Onderwijs
FORM00325
Bijlage bij de omzendbrief SO 55
 
(doc)
Lijst van structuuronderdelen die worden ondergebracht in de onderscheiden disciplines. (onderstaande lijst dient gelezen samen met de richtlijnen inzake de omzetting van oude naar nieuwe benamingen, cf. omzendbrief S.O.60 dd. 5 februari 1999)
FORM00326
Bijlage bij de omzendbrief SO 55
 
(doc)
Melding van een nieuwe of wijziging van een bestaande scholengemeenschap van secundaire scholen
FORM00329
Bijlage bij de omzendbrief SO 62
 
(doc)
Indeling in onderwijszones
FORM00330
Bijlage bij de omzendbrief SO 62
 
(doc)
Melding van schoolverandering
FORM00373
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/12
 
(doc)
Schuldvordering voor de kosten van het openbaar vervoer en de fietsvergoeding
FORM00391
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/CR/JVM/JS
 
(doc)
Aanstellingsvoorwaarden voor leraren Islamitische godsdienst
FORM00392
  (doc)
Ponderatietabel
FORM00431
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2005/13
 
(doc)
PERS 8 - Reaffectatie of wedertewerkstelling door de reaffectatiecommissie
FORM00434
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2005/13
 
(doc)
PERS 7 - Alfabetische verzamellijst personeelsleden terbeschikkinggesteld wegens ontstentenis van betrekking
FORM00435
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2005/13
 
(doc)
GVSO
FORM00447
Bijlage bij de omzendbrief 13CC/SO/GVSO-groep 1/SM
 
(pdf)
De onderwijsbevoegdheid in het buitengewoon secundair onderwijs met een vereist bekwaamheidsbewijs de weddeschaalcode is 301
FORM00448
Bijlage bij de omzendbrief 13CC/SO/GVSO-groep 1/SM
 
(pdf)
Overzichtstabel nieuwe vakken
FORM00450
Bijlage bij de omzendbrief OND/13EA/SBT 2001/05
 
(doc)
Overzichtstabel nieuwe opties
FORM00451
Bijlage bij de omzendbrief OND/13EA/SBT 2001/05
 
(doc)
Stamboekregister voor het buitengewoon secundair onderwijs
FORM00453
Bijlage bij de omzendbrief BUSO 04
 
(doc)
Individuele steekkaart in het buitengewoon secundair onderwijs
FORM00454
Bijlage bij de omzendbrief BUSO 04
 
(doc)
Aanwezigheidsregister
FORM00455
Bijlage bij de omzendbrief BUSO 04
 
(doc)
Registratiefiche van de leerling
FORM00456
Bijlage bij de omzendbrief BUSO 04
 
(doc)
Gewoon secundair onderwijs
FORM00462
  (doc)
Buitengewoon secundair onderwijs
FORM00463
  (doc)
Vervangingscontract zonder proefbeding
FORM00466
Bijlage bij de omzendbrief 13BC/MB/CODO
 
(doc)
Vervangingscontract met proefbeding
FORM00467
Bijlage bij de omzendbrief 13BC/MB/CODO
 
(doc)
Contract onbepaalde duur met proefbeding
FORM00469
Bijlage bij de omzendbrief 13BC/MB/CODO
 
(doc)
Contract onbepaalde duur zonder proefbeding
FORM00470
Bijlage bij de omzendbrief 13BC/MB/CODO
 
(doc)
Bijvoegsel bij het geco-contract met een aantal uren in opzegging
FORM00471
Bijlage bij de omzendbrief 13BC/MB/CODO
 
(doc)
Elektronisch schooldossier: foutmeldingen op rijksregisternummers
FORM00497
Bijlage bij de omzendbrief PV/2002/2
 
(doc)
Medisch verslag bij het algemeen consult in het 5e leerjaar
FORM00502
Bijlage bij de omzendbrief CLB/2002/6
 
(doc)
Medisch verslag bij het algemeen consult in het 3e jaar secundair onderwijs
FORM00503
Bijlage bij de omzendbrief CLB/2002/6
 
(doc)
Medisch verslag bij het algemeen consult in het 1e jaar secundair onderwijs
FORM00504
Bijlage bij de omzendbrief CLB/2002/6
 
(doc)
Medisch verslag bij het gericht consult in het 3e leerjaar
FORM00505
Bijlage bij de omzendbrief CLB/2002/6
 
(doc)
Medisch verslag bij het gericht consult in het 1e leerjaar
FORM00506
Bijlage bij de omzendbrief CLB/2002/6
 
(doc)
Medisch verslag bij het gericht consult van de 1e kleuter
FORM00507
Bijlage bij de omzendbrief CLB/2002/6
 
(doc)
Medisch verslag bij het algemeen consult van de 2e kleuter
FORM00508
Bijlage bij de omzendbrief CLB/2002/6
 
(doc)
Melding van keuze van levensbeschouwing
FORM00518
Bijlage bij de omzendbrief GD/2002/05
 
(doc)
Aanvraag voor een Melding van keuze van levensbeschouwing
FORM00519
Bijlage bij de omzendbrief GD/2002/05
 
(doc)
Verklarende nota m.b.t. rechten en plichten bij bezwaren tegen het volgen van één van de erkende cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer
FORM00520
Bijlage bij de omzendbrief GD/2002/05
 
(doc)
Mededeling van erkenning van artistieke ervaring in het deeltijds kunstonderwijs
FORM00530
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/01
 
(doc)
Omrekentabel prestaties bij vervanging in een ander ambt
FORM00544
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2002/12
 
(doc)
Melding van de aanwending van de puntenenveloppe bij het vrijmaken van de algemeen directeur
FORM00545
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/12
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2009/06
 
(doc)
Modelbrief inzake afwezigheden
FORM00554
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2002/11
 
(doc)
Opleidingsprofielen buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3
FORM00578
  (doc)
Formulier Melding van de tijdelijke verwijdering van een personeelslid, bedreigd door een beroepsziekte tijdens de zwangerschap
FORM00583
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2002/21 (13AC)
 
(doc)
Formulier Melding van de tijdelijke verwijdering van een personeelslid wegens moederschapsbescherming tijdens de zwangerschap en de lactatieperiode
FORM00584
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2002/21 (13AC)
 
(doc)
lijst chemische agentia (omzendbrief Fonds voor Beroepsziekten)
FORM00587
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2002/21 (13AC)
 
(doc)
koninklijk besluit 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming met bijlage I en II
FORM00588
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2002/21 (13AC)
 
(doc)
arbeidswet van 16 maart 1971 Hoofdstuk IV : Moederschapsbescherming (art. 39-43bis)
FORM00589
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2002/21 (13AC)
 
(doc)
art. 219 bis en ter van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
FORM00590
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2002/21 (13AC)
 
(doc)
Lijst schoolautomatiseerders
FORM00592
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2002/24 (13AC)
 
(doc)
Attest voor het afleggen van het theoretisch rijbewijs in speciale zitting
FORM00600
Bijlage bij de omzendbrief CLB/2002/12
 
(doc)
Clusters van gelijkekanseninstrumenten, vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2002 betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs voor de tweede en derde graad.
FORM00601
Bijlage bij de omzendbrief SO/2005/07
 
(doc)
Doelenlijst geïntegreerd ondersteuningsaanbod 1ste graad secundair onderwijs
FORM00603
Bijlage bij de omzendbrief SO/2005/07
 
(doc)
Clusters van gelijkekanseninstrumenten, vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2002 betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs in de eerste graad.
FORM00604
Bijlage bij de omzendbrief SO/2005/07
 
(doc)
Doelenlijst Geïntegreerd Ondersteuningsaanbod 2de en 3de graad secundair onderwijs
FORM00606
Bijlage bij de omzendbrief SO/2005/07
 
(doc)
Aanvraag tot het in aanmerking nemen van prestaties die geleverd zijn in een lidstaat van de Europese Unie
FORM00618
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2003/02 (13AC)
 
(doc)
Verklaring bedrijfsvoorheffing. Toekenning van de vermindering wegens gezinslasten
FORM00658
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2003/14 (13AC)
 
(doc)
GON kleuteronderwijs - lager onderwijs - secundair onderwijs - hoger onderwijs
FORM00683
Bijlage bij de omzendbrief GD/2003/05
 
(xls)
Integratieplan
FORM00685
Bijlage bij de omzendbrief GD/2003/05
 
(doc)
Attest bij het inschrijvingsverslag secundair onderwijs
FORM00686
Bijlage bij de omzendbrief GD/2003/05
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Opleidingsprofielen buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 met afgeronde gehelen voor gedifferentieerde sanctionering
FORM00723
  (doc)
Adressen netcoördinatoren
FORM00725
Bijlage bij de omzendbrief GD/2003/05
 
(doc)
Overzicht van de bevolkingsdichtheid van de gemeenten.
FORM00748
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/9
 
(doc)
Voorbeelden betreffende sommige aspecten van de bezoldiging van tijdelijke personeelsleden van het onderwijs
FORM00750
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2004/07
 
(doc)
Het aanleren van (vreemde) talen vanaf jonge leeftijd
FORM00751
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2004/02
 
(doc)
Application for the recognition of equivalence of a foreign higher education diploma
FORM00769
  (doc)
Afwezigheden leerlingen. Modelbrief voor ouders (Albanees)
FORM00780
  (doc)
Afwezigheden leerlingen. Modelbrief voor ouders (Arabisch)
FORM00781
  (doc)
Afwezigheden leerlingen. Modelbrief voor ouders (Servo-Kroatisch)
FORM00782
  (doc)
Afwezigheden leerlingen. Modelbrief voor ouders (Duits)
FORM00783
  (doc)
Afwezigheden leerlingen. Modelbrief voor ouders (Engels)
FORM00784
  (doc)
Afwezigheden leerlingen. Modelbrief voor ouders (Frans)
FORM00785
  (doc)
Afwezigheden leerlingen. Modelbrief voor ouders (Italiaans)
FORM00786
  (doc)
Afwezigheden leerlingen. Modelbrief voor ouders (Perzisch)
FORM00787
  (doc)
Afwezigheden leerlingen. Modelbrief voor ouders (Portugees)
FORM00788
  (doc)
Afwezigheden leerlingen. Modelbrief voor ouders (Russisch)
FORM00789
  (doc)
Afwezigheden leerlingen. Modelbrief voor ouders (Slovaaks)
FORM00790
  (doc)
Afwezigheden leerlingen. Modelbrief voor ouders (Spaans)
FORM00791
  (doc)
Afwezigheden leerlingen. Modelbrief voor ouders (Turks)
FORM00792
  (doc)
Problematische afwezigheid. Begeleidingsfiche 1 (excel)
FORM00793
  (xls)
Problematische afwezigheid. Begeleidingsfiche 2 (excel)
FORM00794
  (xls)
Problematische afwezigheid. Begeleidingsfiche 2 (word)
FORM00795
  (doc)
Afwezigheden leerlingen. Registratiefiche (formaat A4)
FORM00796
  (xls)
Afwezigheden leerlingen. Registratiefiche (formaat A5)
FORM00797
  (xls)
Afwezigheden leerlingen. Overzichtstabel
FORM00798
  (doc)
Model bijdrageregeling basisschool
FORM00799
  (xls)
Voorbeeld bijdrageregeling BaO
FORM00800
  (xls)
Voorbeeld bijdrageregeling BuBa
FORM00801
  (xls)
Verklaring van huisonderwijs
FORM00804
  (doc)
Brief 1 - Aanwezigheid van luizen op school (algemeen)
FORM00806
  (doc)
Brief 2 - Aanwezigheid van luizen op school (algemeen)
FORM00807
  (doc)
Brief 3 - Aanwezigheid van luizen op school (achtergrondinformatie over luizen)
FORM00808
  (doc)
Brief 4 - Aanwezigheid van luizen op school (achtergrondinformatie over luizen)
FORM00809
  (doc)
Brief 5 - Aanwezigheid van luizen op school (achtergrondinformatie over luizen)
FORM00810
  (doc)
Brief 6 - Resultaten screening school (algemeen)
FORM00811
  (doc)
Brief 7 - Resultaten screening school (algemeen)
FORM00812
  (doc)
Brief 8 - Resultaten screening school (achtergrondinformatie over luizen)
FORM00813
  (doc)
Brief 9 - Resultaten screening school (kind met luizen)
FORM00814
  (doc)
Brief 10 - Resultaten screening school (kind met neten)
FORM00815
  (doc)
Brief 11 - Resultaten screening school (kind zonder luizen)
FORM00816
  (doc)
Aanvraagformulier I tot inschrijving (KBO) en/of tot bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
FORM00817
  (doc)
Aanvraagformulier II tot wijziging van de inschrijving in de KBO
FORM00818
  (doc)
Fietsdiploma
FORM00821
  (pdf)
Model bijdrageregeling secundaire school
FORM00822
  (xls)
Voorbeeld bijdrageling SO
FORM00823
  (xls)
Voorbeeld bijdrageregeling BuSO
FORM00824
  (xls)
Aanvraag van de gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma hoger onderwijs
FORM00831
  (doc)
Application for the professional recognition of a foreign higher education diploma
FORM00834
  (doc)
Aanvraag van de professionele erkenning van een buitenlands diploma hoger onderwijs
FORM00835
  (doc)
Leerlingendossier 2 - Opleidingsovereenkomst
FORM00870
  (doc)
Aanvraag van een bodemattest
FORM00887
  (extern)
Melding van de aanstelling van een milieucoördinator
FORM00888
  (extern)
Meldingsformulier ingebruikname/buitendienststelling eigen waterwinning
FORM00890
  (extern)
Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3
FORM00891
  (doc)
Milieuvergunningsaanvraagformulier voor de exploitatie of de verandering van een inrichting van klasse 1 of 2
FORM00892
  (extern)
Aangifte van de heffing op de waterverontreiniging en/of heffing op de winning van grondwater
FORM00893
  (extern)
Auvibel. Aanvraagformulier voor terugbetaling
FORM00904
  (doc)
Billijke vergoeding. Aangifteformulier A voor polyvalente zalen
FORM00905
  (pdf)
Billijke vergoeding. Aangifteformulier B voor organisatoren van tijdelijke activiteiten
FORM00906
  (pdf)
Reprobel. Evenredige vergoeding - Aangifte
FORM00909
  (html)
Reprobel. Evenredige vergoeding - Contract
FORM00910
  (html)
SABAM. Aanvraag tot toelating
FORM00912
  (doc)
SABAM. Opgave van ontvangsten
FORM00913
  (pdf)
SABAM. Opgave van de uitgevoerde werken - DJ mechanische toestellen
FORM00914
  (pdf)
SABAM. Opgave van de uitgevoerde werken - Live muziek
FORM00915
  (pdf)
Aanvraag van een afwijking van de bekwaamheidsbewijzen voor een leraar in het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs
FORM00917
  (doc)
Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters
FORM00921
  (doc)
Aanvraag van een afwijking van de nationaliteitsvereiste
FORM00931
  (doc)
C 131 A onderwijs werkgever. Werkloosheidsbewijs voor inactiviteitsuren in geval van tewerkstelling als leerkracht
FORM00934
  (extern)
C 131 A werknemer. Aanvraag van de inkomensgarantie-uitkering of van het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten
FORM00935
  (extern)
C 131 B onderwijs. Verklaring van arbeid als leerkracht in een deeltijdse arbeidsregeling
FORM00936
  (extern)
C 4 onderwijs. Bewijs van werkloosheid - Arbeidsbewijs - Tewerkstelling in een onderwijsinstelling
FORM00937
  (extern)
C 61 CAO 77bis. Aanvraag onderbrekingsuitkeringen in het kader van een tijdskrediet, loopbaanvermindering, of vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking
FORM00940
  (extern)
BK Attest 1 - Attest
FORM00947
  (doc)
BK Attest 2 - Eindattest
FORM00948
  (doc)
BK Attest 3 - Getuigschrift van de middelbare graad DKO
FORM00949
  (doc)
BK Attest 4 - Getuigschrift van de hogere graad DKO
FORM00950
  (doc)
BK Attest 5 - Kwalificatiegetuigschrift
FORM00951
  (doc)
MWD Attest 1 - Attest
FORM00952
  (doc)
MWD Attest 2 - Eindattest
FORM00953
  (doc)
MWD Attest 3 - Getuigschrift van de middelbare graad
FORM00954
  (doc)
MWD Attest 4 - Getuigschrift van de hogere graad
FORM00955
  (doc)
Afgifteborderel opleidingscheques
FORM00956
  (pdf)
Melding informatie over de opleiding(en)
FORM00957
  (extern)
BAO - Algemene gegevens
FORM00993
  (x)
Jaarlijkse melding van gegevens over de schoolbevolking voor scholen die verbonden zijn aan een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning
FORM00994
  (xls)
BKL - Algemene gegevens
FORM00995
  (x)
BAO - Scholengemeenschap
FORM00996
  (x)
Cliëntvolgsysteem. Inlichtingen met betrekking tot de opleiding en de werkzoekende
FORM00997
  (doc)
Attest 6 - Getuigschrift van tweede examenzittijd
FORM001042
  (doc)
Uittreksel uit het strafregister (model 2)
FORM001130
  (htm)
schematisch overzicht van de benamingen van de beroepenvelden, de afdelingen, de kwalificatietechnieken en de overeenstemmende opleidingen in OV3
FORM001195
  (xls)
Aanvraag van een cumulatieafwijking
FORM001222
  (doc)
Aanvraag onderzoek attest rijgeschiktheid
FORM001236
  (extern)
Gebruik van het identificatienummer van het rijksregister van de natuurlijke personen
FORM001273
Bijlage bij de omzendbrief OND/I/1/SVC/NDS
 
(doc)
Vaststelling per vak van de vereiste, de voldoende geachte en andere bekwaamheidsbewijzen
FORM001379
  (doc)
Inschrijving voor een nascholingsrepertorium
FORM001383
  (doc)
Omrekeningstabel
FORM001423
Bijlage bij de omzendbrief 13CC/Prest. CAO VI/GL/
 
(doc)
Rittenblad
FORM001439
  (x)
Tabel van het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 en de wijzigingen die aan dit besluit aangebracht werden bij de artikelen 61 en 62 van de voornoemde wet van 21 mei 1991
FORM001459
  (doc)
Haardtoelage of standplaatstoelage
FORM001490
Bijlage bij de omzendbrief
 
(htm)
Grensarbeid België Frankrijk
FORM001507
  (pdf)
Subsidie voor schoolmelk - Erkenningsaanvraag onderwijsinstelling - Formulier SE 1
FORM001516
  (doc)
Subsidie voor schoolmelk - Erkenningsaanvraag als organisatie die de steunaanvraag doet voor rekening van een of meer niet afzonderlijk erkende scholen - Formulier SE 2
FORM001517
  (doc)
Formulier SE 6 - Verantwoordingsmaandstaat levering van melk en zuivelproducten
FORM001518
  (x)
Vademecum schoolmelk
FORM001520
  (rtf)
Formulier SE 2 - Erkenningsaanvraag organisatie (internaten en MPIs)
FORM001528
  (doc)
Praktische voorbeelden bij formulier SE 2 voor internaten en MPIs
FORM001529
  (doc)
Wijziging van de gevolmachtigde
FORM001530
  (doc)
Melding van cumulatie tijdens deeltijdse of volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen en/of tijdens bonus
FORM001536
  (doc)
Aanvraag van een stamboeknummer voor een buitenlands personeelslid
FORM001543
  (doc)
Lerarenkaart. Abonnement op de nieuwsbrief
FORM001551
  (aspx)
SO
FORM001564
  (doc)
BuSO
FORM001565
  (doc)
Aanvraag tot vrijstelling van de cursus levensbeschouwing
FORM001630
Bijlage bij de omzendbrief GD/2002/05
 
(doc)
Aanvraag prijsofferte / Bestelformulier autocar
FORM001655
  (pdf)
Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters
FORM001690
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2005/07
 
(doc)
Prestatietabel
FORM001692
Bijlage bij de omzendbrief ond/III/3/92/1
 
(doc)
Loonfiche 281.10
FORM001713
  (pdf)
Brevet
FORM001735
  (doc)
Getuigschrift
FORM001736
  (doc)
Diploma
FORM001737
  (doc)
Kwalificatiegetuigschrift
FORM001738
  (doc)
Studieattest
FORM001739
  (doc)
Studiegetuigschrift
FORM001740
  (doc)
Getuigschrift van lager secundair onderwijs (uitsluitend schooljaar 1991-1992 in het beroepsonderwijs)
FORM001741
  (doc)
Getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs
FORM001742
  (doc)
Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs (t/m schooljaar 1993-1994)
FORM001743
  (doc)
Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs (vanaf schooljaar 1994-1995)
FORM001744
  (doc)
Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de tweede graad van het secundair onderwijs
FORM001745
  (doc)
Studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de tweede graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een vervolmakingsjaar
FORM001746
  (doc)
Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs
FORM001747
  (doc)
Studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs
FORM001748
  (doc)
Diploma van secundair onderwijs
FORM001749
  (doc)
Aanvullend getuigschrift over de kennis van het bedrijfsbeheer
FORM001750
  (doc)
Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer
FORM001751
  (doc)
Stamboekregister (voltijds)
FORM001778
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
 
(doc)
Stamboekregister (deeltijds/lineair)
FORM001779
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
 
(doc)
Individuele steekkaart van de leerling (voltijds)
FORM001780
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
 
(doc)
Individuele steekkaart van de leerling (deeltijds/lineair)
FORM001781
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
 
(doc)
Aanwezigheidsregister (voltijds)
FORM001782
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
 
(doc)
Aanwezigheidsregister (deeltijds)
FORM001783
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
 
(doc)
Registratiefiche van de leerling (voltijds)
FORM001784
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
 
(doc)
Registratiefiche van de leerling (deeltijds)
FORM001785
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
 
(doc)
Melding van gegevens als JoJo-startbaner
FORM001851
  (doc)
Vereffeningsborderel voor een gevolgde opleiding door een JoJo-startbaner
FORM001856
  (doc)
Verklaring niet-periodieke publicaties (boeken en brochures)
FORM001857
  (html)
Verklaring periodieke publicaties
FORM001858
  (html)
Aanvraag van de publicatie van bekwaamheidsbewijzen in de leerkrachtendatabank van de VDAB
FORM001875
  (doc)
Lestijdenschalen in het buitengewoon basisonderwijs
FORM001918
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/10
 
(xls)
Overzicht van de onderwijszones
FORM001928
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/11
 
(pdf)
Ponderatietabel
FORM001930
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/12
Bijlage bij de omzendbrief Pers/2005/23
 
(doc)
Omzettingstabel TAO (kleuter)onderwijzer(ASV) - beleids- en ondersteunend personeel
FORM001931
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/12
 
(xls)
Combinatietabel deeltijdse opdrachten
FORM001932
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/12
 
(xls)
Attest van tewerkstelling van een contractueel personeelslid in een administratieve functie
FORM001933
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2005/18
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/12
 
(doc)
Attest
FORM001948
  (doc)
Aanvraag van een detachering die uiterlijk op 31 augustus 2015 eindigt
FORM001962
  (doc)
overzicht van de bekwaamheidsbewijzen die nieuw opgenomen zijn in BBSO vanaf 1 september 2005
FORM001966
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2005/15
 
(doc)
bekwaamheidsbewijzen voor Agogische methodieken, Kleding, Latijns Schrift en Vlaamse Gebarentaal vanaf 01092005
FORM001970
  (doc)
Lijst werkingsgebieden LOP´s
FORM001972
Bijlage bij de omzendbrief SO/2005/07
 
(doc)
Eindafrekening (word)
FORM001993
  (doc)
Eindafrekening (excel)
FORM001994
  (xls)
Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar
FORM001995
  (pdf)
Aanvraag tot afwijking van het werkgebied voor de schooljaren 2014-2015 tot en met 2016-2017
FORM002105
Bijlage bij de omzendbrief CLB/2005/03
 
(doc)
Verhaal tegen de toewijzing aan een personeelslid van prestaties die als bijbetrekking of overwerk worden beschouwd.
FORM002122
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2009/11
Bijlage bij de omzendbrief 13CC/IF/GDH
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2005/21
 
(doc)
Toepassing van de overgangsbepaling bedoeld in artikel 10, § 3 van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 - onderwijs met volledig leerplan
FORM002123
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2005/21
 
(doc)
Toepassing van de overgangsbepaling bedoeld in artikel 10, § 3 van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 - volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs
FORM002124
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2005/21
 
(doc)
Overzicht van de personeelsleden met een verlof wegens bijzondere opdracht voor de pedagogische begeleidingsdiensten en nascholing
FORM002157
  (doc)
Overzicht van de personeelsleden met een verlof wegens bijzondere opdracht die vervangen worden door gesubsidieerde contractuelen
FORM002158
  (doc)
Overzicht van de personeelsleden met een verlof wegens bijzondere opdracht voor projecten van de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs
FORM002161
  (doc)
Overzicht van de personeelsleden met een verlof wegens bijzondere opdracht om de inspraakstructuren in het onderwijs te begeleiden en te ondersteunen
FORM002163
  (doc)
Model van samenwerkingsovereenkomst
FORM002181
  (doc)
Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat
FORM002305
  (extern)
Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is
FORM002306
  (extern)
Aanvraag van een niet-verworven salarisschaal voor het mandaat van coördinerend directeur
FORM002366
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2000/GDH
 
(doc)
Aanvraag van een niet-verworven salarisschaal voor het mandaat van algemeen directeur
FORM002367
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2000/GDH
 
(doc)
Aanvraag van afstand van concordantie voor ondersteunend personeel in het buitengewoon secundair onderwijs
FORM002523
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2006/03
 
(doc)
Vaststelling van de personeelsformatie in een CLB
FORM002532
Bijlage bij de omzendbrief CLB/2006/02
 
(xls)
Overeenkomst van overdracht van omkaderingsgewichten tussen CLBs
FORM002533
Bijlage bij de omzendbrief CLB/2006/02
 
(doc)
Melding van de oprichting van een regionaal ondersteuningscentrum
FORM002534
Bijlage bij de omzendbrief CLB/2006/02
 
(doc)
Overzicht wijzigingen in de bijlage van het besluit van 14 juni 1989
FORM002540
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2006/06
 
(doc)
Verklaring over anderstalige nieuwkomer
FORM002545
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/03
 
(doc)
Melding van fusie van internaten
FORM002556
Bijlage bij de omzendbrief SO 17
 
(doc)
Stamboekregister in internaten
FORM002557
Bijlage bij de omzendbrief SO 17
 
(doc)
Welzijn op het werk voor leerlingen, studenten en cursisten die stage lopen
FORM002614
Bijlage bij de omzendbrief SO/2002/09
 
(doc)
Lijst codes
FORM002615
Bijlage bij de omzendbrief SO/2002/09
 
(xls)
Stagereglement (bindend voor alle scholen en structuuronderdelen)
FORM002616
Bijlage bij de omzendbrief SO/2002/09
 
(doc)
Welzijn op het werk voor leerlingen, studenten en cursisten die stage lopen
FORM002617
Bijlage bij de omzendbrief SO/2002/11 (BuSO)
 
(doc)
Lijst codes
FORM002618
Bijlage bij de omzendbrief SO/2002/11 (BuSO)
 
(xls)
Stagereglement (bindend voor alle scholen van het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs)
FORM002619
Bijlage bij de omzendbrief SO/2002/11 (BuSO)
 
(doc)
Opleidingscheques voor werknemers. Bestelling
FORM002712
  (shtml)
Stamboekregister voor het gewoon basisonderwijs
FORM002716
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/04
 
(xls)
Overzichtslijst
FORM002717
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/04
 
(xls)
Aanwezigheidsregister
FORM002718
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/04
 
(xls)
Melding van leerlingen in het basisonderwijs die tot de trekkende bevolking behoren
FORM002719
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/04
 
(doc)
Teldocument wijziging schoolbevolking
FORM002720
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/04
 
(xls)
Stamboekregister van de leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs
FORM002721
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/05
 
(xls)
Overzichtslijst
FORM002722
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/05
 
(xls)
Aanwezigheidsregister
FORM002723
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/05
 
(xls)
Leerplichtcontrole
FORM002820
  (doc)
Aanvraag van een gemeenschapsbijdrage voor kinderen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben
FORM002822
Bijlage bij de omzendbrief NO/2007/02
 
(doc)
Aanvraag van een gemeenschapsbijdrage
FORM002823
Bijlage bij de omzendbrief NO/2007/02
 
(doc)
Afwijkingen op het verbod op nacht- en zondagarbeid
FORM002831
Bijlage bij de omzendbrief SO 74
 
(doc)
Definities codes verblijfsregeling
FORM002843
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/01(buso)
 
(doc)
Aanvraag van de gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma volwassenenonderwijs
FORM002854
  (doc)
Arbeidsovereenkomst voor laaggeschoolde onderhoudsmedewerkers
FORM002882
  (doc)
Arbeidsovereenkomst voor nieuwe onderhoudsmedewerker DBSO
FORM002883
  (doc)
Arbeidsovereenkomst voor nieuwe preventiemedewerker
FORM002884
  (doc)
Aanvraag van terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen
FORM002918
  (doc)
Aanvraag van een onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
FORM002929
  (doc)
Klasse. Zoeken in het archief
FORM002933
  (extern)
Klasse. Inschrijven nieuwsbrieven
FORM002934
  (extern)
Klasse voor Ouders. Registreren
FORM002935
  (extern)
Yeti. Abonneren Rambo-nieuwsbrief
FORM002948
  (extern)
Yeti. Word lid van de Yeti-klup
FORM002949
  (extern)
Informatie over de oriëntering naar het buitengewoon basisonderwijs
FORM002984
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2007/02
 
(doc)
Verzoek om een verantwoordingsprotocol buitengewoon basisonderwijs
FORM002985
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2007/02
 
(doc)
Arbeidsovereenkomst nieuwe startbaner
FORM002987
  (doc)
Arbeidsovereenkomst startbaner
FORM002989
  (doc)
Bevestiging van de scholingsgraad van een startbaner in het kader van het startbanenproject
FORM002991
  (doc)
Kennisgeving opdracht
FORM002993
  (doc)
Kennisgeving dienstonderbreking
FORM002995
  (doc)
Pers 11 - Immatriculatieformulier
FORM002997
  (doc)
Pers 6 - Wijziging persoonlijke toestand
FORM002999
  (doc)
Melding van gegevens in het kader van het startbanenproject Verkeersveiligheid
FORM003001
  (doc)
Aanvraag van de aanstelling van een medewerker Verkeersveiligheid
FORM003003
  (doc)
Aanvraag van de verlenging van het contract van een medewerker Verkeersveiligheid
FORM003007
  (doc)
Aanvraag tot terugbetaling van een opleiding voor een VeVe-startbaner
FORM003009
  (doc)
Vereffeningsborderel voor een gevolgde opleiding door een VeVe-startbaner
FORM003011
  (doc)
Attest bij het inschrijvingsverslag basisonderwijs
FORM003019
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2007/02
Bijlage bij de omzendbrief GD/2003/05
 
(doc)
Lijst van referentiecentra voor Autismespectrumstoornissen
FORM003020
Bijlage bij de omzendbrief GD/2003/05
 
(doc)
Attest opgesteld ten behoeve van tewerkstelling als begeleider in de door Kind en Gezin erkende kinderopvang
FORM003062
  (doc)
Diploma in de verpleegkunde
FORM003063
  (doc)
Lijst materialen ontwikkelingsdoelen / eindtermen
FORM003105
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2007/05
 
(doc)
Melding van de besteding van het urenpakket
FORM003108
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Opgave van de uren van het administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel
FORM003110
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Opgave van de uren voor tijdelijke projecten en ICT-coördinatie
FORM003112
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Schoolkalender
FORM003113
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Aanvraag van de overschrijding van de groeperingsnormen voor Beeldende Kunst
FORM003115
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Aanvraag van de overschrijding van de groeperingsnormen voor Muziek
FORM003117
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Aanvraag van een overschrijding van de groeperingsnormen voor Woordkunst
FORM003119
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Aanvraag van de overschrijding van de groeperingsnormen voor Dans
FORM003121
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Aanvraag van een vrijstelling voor bepaalde vakken
FORM003123
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Lessentabel met de verdeling van de wekelijkse lestijden
FORM003126
Bijlage bij de omzendbrief OND/13EA/SBT 2001/05
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Verdeling van de financiering
FORM003127
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Instellingen die in aanmerking komen voor de overgangsformule voor administratieve omkadering
FORM003128
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2007/03
 
(doc)
Omzettingstabel van punten naar 24sten of 22sten
FORM003139
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2005/10(ps)
 
(doc)
Rangschikking opleidingen secundair volwassenenonderwijs
FORM003142
  (pdf)
Verklaring van de overheveling van een of meer opleidingen van een centrum voor volwassenenonderwijs
FORM003158
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/01
 
(doc)
Verklaring van de fusie van centra voor volwassenenonderwijs
FORM003159
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/01
 
(doc)
Verklaring van de afbouw van een centrum voor volwassenenonderwijs
FORM003160
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/01
 
(doc)
Punten voor de oprichting van deeltijdse betrekkingen
FORM003161
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/01
 
(doc)
Concordantie opleidingen van het studiegebied algemene vorming
FORM003164
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/03
 
(doc)
Model van attest
FORM003170
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/02
 
(doc)
Model van deelcertificaat
FORM003171
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/02
 
(doc)
Model van certificaat
FORM003172
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/02
 
(doc)
Model van getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer
FORM003173
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/02
 
(doc)
Model van diploma van secundair onderwijs
FORM003175
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/02
 
(doc)
Model van diploma van leraar
FORM003177
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/02
 
(doc)
Bestellen van lesmateriaal over het milieu
FORM003181
  (extern)
Aanvraag tot voortijdige beëindiging van een loopbaanonderbreking
FORM003184
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2011/05
 
(doc)
Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector
FORM003186
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2011/05
 
(extern)
Gebruikte afkortingen
FORM003187
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2011/05
 
(doc)
Aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen loopbaanonderbreking (formulier C61)
FORM003188
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2011/05
 
(extern)
Aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen in het kader van palliatieve zorgen, medische bijstand of ouderschapsverlof (form C61-SV)
FORM003189
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2011/05
 
(extern)
Adressen RVA-kantoren
FORM003190
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2011/05
 
(extern)
Scholen voltijds gewoon secundair onderwijs
FORM003200
Bijlage bij de omzendbrief SO 42
 
(xls)
Jaarlijkse inlichtingen gewoon basisonderwijs
FORM003205
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/04
 
(xls)
Hulpmiddel bij de herberekening in het kleuteronderwijs
FORM003207
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/04
 
(xls)
Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - per school geteld
FORM003209
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/04
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/03
 
(xls)
Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - per scholengemeenschap geteld
FORM003211
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/04
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/03
 
(xls)
Wijziging van aanvullende lestijden godsdienst, niet-confessionele zedenleer en cultuurbeschouwing
FORM003213
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/04
 
(xls)
Voorbeeld invullen lestijden godsdienst, niet-confessionele zedenleer en cultuurbeschouwing (punten 10 & 11) in het formulier Jaarlijkse inlichtingen gewoon basisonderwijs
FORM003217
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/04
 
(pdf)
Aanwending van het lestijden-, uren- en puntenpakket in een school voor buitengewoon basisonderwijs
FORM003223
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/05
 
(xls)
Aanwending van het urenpakket in internaten, semi-internaten en opvangcentra van het Gemeenschapsonderwijs
FORM003225
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/05
 
(xls)
Berekening van het urenpakket voor de internaten van het Gemeenschapsonderwijs
FORM003235
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/05
 
(xls)
BKL5-okt
FORM003237
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/05
 
(xls)
BKL5-feb
FORM003238
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/05
 
(xls)
Berekening van het lestijdenpakket voor scholen van het buitengewoon basisonderwijs type 5
FORM003239
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/05
 
(xls)
Loonbeslag en loonafstand. Verhoging niet beslagbaar gedeelte van de wedde door kinderen ten laste
FORM003241
  (pdf)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders
FORM003243
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/04
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders (Frans)
FORM003244
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/04
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders (Duits)
FORM003245
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/04
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders (Engels)
FORM003246
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/04
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders (Spaans)
FORM003247
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/04
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders (Italiaans)
FORM003248
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/04
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders (Portugees)
FORM003249
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/04
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders (Turks)
FORM003250
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/04
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders (Arabisch)
FORM003251
Bijlage bij de omzendbrief SO 70
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/04
 
(doc)
Een overzicht van de gemeenten opgenomen in het zonaal leerlingenvervoer
FORM003255
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/02
 
(doc)
Adres entiteiten De Lijn
FORM003264
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/02
 
(doc)
Draaiboek voor het leerlingenvervoer naar en van de school
FORM003265
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/02
 
(doc)
Overzicht van de bekwaamheidsbewijzen die vanaf 1 september 2007 nieuw opgenomen zijn in BBSO
FORM003268
Bijlage bij de omzendbrief SO/2007/06 (pers)
 
(doc)
Rangschikking opleidingen secundair volwassenenonderwijs
FORM003269
Bijlage bij de omzendbrief SO/2007/06 (pers)
 
(pdf)
Rangschikking opleidingen secundair volwassenenonderwijs
FORM003277
Bijlage bij de omzendbrief CLB/2007/01
 
(pdf)
Aangifte schuldvordering
FORM003284
  (extern)
Aanvraag automatisch erkende algemene opleidingen
FORM003285
  (extern)
Aanvraagformulier erkenning via de erkenningscommissie
FORM003286
  (extern)
Individuele steekkaart
FORM003288
  (extern)
Application for the recognition of equivalence of a foreign diploma of adult education
FORM003291
  (doc)
Aanvraag van een afwijkende tewerkstelling voor personeelsleden die betaald worden door het centraal fonds
FORM003318
  (doc)
Toelichting in 7 punten
FORM003336
Bijlage bij de omzendbrief 13EA/AMD/FM
 
(rtf)
Proces-verbaal van puntenlijst per vak
FORM003338
Bijlage bij de omzendbrief ND/13EA/SBT 00/5
Bijlage bij de omzendbrief 13EA/AMD/FM
 
(doc)
Proces-verbaal van de overgangs- en eindproeven
FORM003339
Bijlage bij de omzendbrief ND/13EA/SBT 00/5
Bijlage bij de omzendbrief 13EA/AMD/FM
 
(doc)
Personeelslijst van het niet-gesubsidieerde personeel
FORM003343
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/05
 
(xls)
Maks! Registreer
FORM003360
  (extern)
Aanvraag van de aanstelling van een JoJo-startbaner Preventie
FORM003371
  (doc)
Aanvraag van de verlenging van het contract van een JoJo-startbaner Preventie
FORM003372
  (doc)
Aanvraag van de aanstelling van een voltijdse JoJo-startbaner Onderhoud
FORM003373
  (doc)
Aanvraag van de verlenging van het contract van een voltijdse JoJo-startbaner Onderhoud
FORM003374
  (doc)
Aanvraag van de aanstelling van een JoJo-startbaner Onderhoud uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs
FORM003375
  (doc)
Levensbeschouwing: lesrooster per leerkracht en per vestiging
FORM003378
Bijlage bij de omzendbrief GD/2002/05
Bijlage bij de omzendbrief SO/2003/03
 
(doc)
Levensbeschouwing basisonderwijs: overzicht
FORM003379
Bijlage bij de omzendbrief GD/2002/05
 
(doc)
Levensbeschouwing buitengewoon basisonderwijs: overzicht
FORM003380
Bijlage bij de omzendbrief GD/2002/05
 
(doc)
Levensbeschouwing secundair onderwijs: overzicht
FORM003381
Bijlage bij de omzendbrief GD/2002/05
 
(doc)
Levensbeschouwing buitengewoon secundair onderwijs: overzicht
FORM003382
Bijlage bij de omzendbrief GD/2002/05
 
(doc)
Aanvraag tot voordracht van een leerkracht levensbeschouwing
FORM003383
Bijlage bij de omzendbrief GD/2002/05
 
(doc)
Aanvraag tot betaling van vergoedingen die niet elektronisch gemeld kunnen worden
FORM003384
  (doc)
Aanvraag tot terugbetaling van de aanvullende vergoedingen voor busbegeleiders
FORM003409
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2007/08
 
(doc)
Opgebouwde bonus
FORM003410
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2013/01
 
(doc)
Aanvraag van een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP) of van een bonus
FORM003411
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2013/01
 
(doc)
Overzicht van de wervingsambten
FORM003417
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2007/09
 
(doc)
Overzicht ambten per onderwijsniveau
FORM003418
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2007/09
 
(doc)
Aanvraag tot terugbetaling van een opleiding voor een JoJo-startbaner
FORM003436
  (doc)
Contrôle de l'obligation scolaire
FORM003438
  (doc)
STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE
FORM003439
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW
FORM003440
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING
FORM003441
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN
FORM003442
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT
FORM003443
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED MODE
FORM003444
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED MUZIEKINSTRUMENTENBOUW
FORM003445
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED OPTIEK
FORM003446
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED ORTHOPEDISCHE TECHNIEKEN
FORM003447
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED PERSONENZORG
FORM003448
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED TANDTECHNIEKEN
FORM003449
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED TEXTIEL
FORM003450
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED TOERISME
FORM003451
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED VOEDING
FORM003452
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED BALLET
FORM003453
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED BEELDENDE KUNSTEN
FORM003454
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
STUDIEGEBIED PODIUMKUNSTEN
FORM003455
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
Aanvraag tot het in aanmerking nemen van prestaties bij bepaalde diensten voor de geldelijke anciënniteit
FORM003461
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2005/06
 
(doc)
Aanvraag tot toekenning van het wekelijkse pakket uren-leraar in onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers
FORM003470
Bijlage bij de omzendbrief SO 75
 
(doc)
Verklaring op erewoord over de anderstalige nieuwkomer
FORM003471
Bijlage bij de omzendbrief SO 75
 
(doc)
lijst der gereglementeerde beroepen
FORM003479
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/01
 
(doc)
Lijst der gereglementeerde beroepen
FORM003510
Bijlage bij de omzendbrief PV/2006/01 (OSP)
 
(doc)
Model getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer
FORM003511
Bijlage bij de omzendbrief PV/2006/01 (OSP)
 
(doc)
Pensioenaanvraag
FORM003527
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2012/07
 
(doc)
Aanvraag van middelen voor ICT-coördinatie in een samenwerkingsplatform
FORM003562
Bijlage bij de omzendbrief GD/2003/04
 
(doc)
Aanvraag om leerlingen tijdelijk buiten de bestaande vestigingsplaats onder te brengen
FORM003585
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/9
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/10
 
(doc)
Aanvraag van een subsidie voor het individueel vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs
FORM003594
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/02
 
(doc)
Aanvraag tot afwijking van lestijden, lesuren en uren
FORM003630
Bijlage bij de omzendbrief NO/2006/02
 
(doc)
Aanvraag van extra lestijden, lesuren en uren voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (GON)
FORM003631
Bijlage bij de omzendbrief NO/2006/02
 
(doc)
Melding van wijzigingen in samenwerkingsplatformen van basisscholen in het kader van vervangingen voor korte afwezigheden
FORM003632
Bijlage bij de omzendbrief Pers/2005/23
 
(doc)
Voorbeeldbrief toestemming gebruik geposeerde fotos
FORM003635
  (doc)
Tarieven individueel vervoer
FORM003637
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/02
 
(xls)
Mededeling van pensioen
FORM003654
  (doc)
Melding van cumulatie tijdens deeltijdse of volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen en/of tijdens bonus
FORM003670
  (doc)
Jaarplanning
FORM003678
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Uurrooster
FORM003679
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Aanvraag van de oprichting van een nieuwe optie voor het volgende schooljaar
FORM003680
Bijlage bij de omzendbrief OND/13EA/SBT 2001/05
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Melding van de afbouw van een bestaande optie
FORM003681
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Wijziging van de lessentabel van een bestaande optie
FORM003682
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Schematisch overzicht van de oude regelgeving m.b.t. herstructureringen
FORM003684
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/09
 
(doc)
duiding bij het voeren van een zorgbeleid in de school en in de scholengemeenschap
FORM003685
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/11
 
(doc)
Indeling van de basiseducatie in leergebieden en opleidingen
FORM003687
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/03
 
(doc)
Aanvraag van een opleiding maatwerk voor een centrum voor basiseducatie
FORM003689
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/03
 
(doc)
Indeling van het secundair volwassenenonderwijs in studiegebieden en opleidingen
FORM003695
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/03
 
(doc)
Overzicht van goedgekeurde opleidingsprofielen
FORM003696
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/03
 
(xls)
Indeling van het hoger beroepsonderwijs in studiegebieden en opleidingen
FORM003697
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/03
 
(doc)
Overzicht voorlopige modulaire structuurschemas
FORM003698
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/03
 
(xls)
Aanvraag van een 120%-financiering of subsidiëring van gecombineerd onderwijs voor volwassenen
FORM003700
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/01
 
(doc)
Toelichtingen schoolkalender
FORM003709
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Toelichtingen aanvraag tot overschrijding van de groeperingsnorm voor beeldende kunst
FORM003710
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Toelichtingen aanvraag tot overschrijding van de groeperingsnorm voor muziek
FORM003711
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Toelichtingen aanvraag tot overschrijding van de groeperingsnorm voor woordkunst
FORM003712
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Toelichtingen aanvraag tot overschrijding van de groeperingsnorm voor dans
FORM003713
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Toelichtingen aanvraag tot vrijstelling van bepaalde vakken
FORM003714
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Toelichtingen uurrooster
FORM003715
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Toelichtingen melding van de besteding van het urenpakket
FORM003716
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Toelichtingen opgave van de uren voor het administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel
FORM003717
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Aangifte van geïntegreerd onderwijs type 2 (ION)
FORM003718
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/05
 
(doc)
Mededeling van erkenning van artistieke ervaring in het gewoon secundair onderwijs
FORM003720
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/06
 
(doc)
Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (CDO)
FORM003721
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(xls)
Centrumbesturen deeltijdse vorming
FORM003722
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Opleidingen deeltijds beroepssecundair onderwijs (DO)
FORM003723
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Format voor schriftelijke aanvraag van een nieuwe opleiding deeltijds beroepssecundair onderwijs (DO)
FORM003724
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (CDO) die, in een overgangsperiode, bepaalde rubrieken modulair organiseren in het verlengde van het experiment modularisering + administratieve groepsnummers
FORM003725
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Attest van vrijstelling (DO)
FORM003726
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Proces-verbaal met betrekking tot de leerlingenevaluatie (DO/DV)
FORM003727
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Attest van verworven competenties (DO)
FORM003728
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Deelcertificaat (DO)
FORM003729
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Certificaat (DO)
FORM003730
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs (DO)
FORM003731
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (DO)
FORM003732
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Diploma van secundair onderwijs (DO)
FORM003733
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer (DO)
FORM003734
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Attest van verworven competenties binnen een persoonlijk ontwikkelingstraject (DV)
FORM003735
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Aanvraag van de publicatie van bekwaamheidsbewijzen in de leerkrachtendatabank van de VDAB (pdf)
FORM003740
  (pdf)
Gegevenslijst
FORM003744
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2008/03
 
(doc)
SABAM. Informatieblad over de onderwijsinstellingen in het kader van het gebruik van het SABAM repertoire
FORM003747
  (htm)
Aangifte van een buitendienstongeval
FORM003749
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2008/01
 
(doc)
Trimestriële leerlingenlijst voor De Lijn
FORM003750
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/02
 
(xls)
Verslag van bedrijfsbezoek ABO
FORM003793
  (doc)
Model van werkervaringsovereenkomst
FORM003794
  (doc)
Mededeling van beleidsplannen en -contracten die gesloten zijn voor de periode 2014-2020
FORM003797
Bijlage bij de omzendbrief CLB/2005/03
 
(doc)
Checklist voor het afstellen van een verwarmingsinstallatie
FORM003802
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/06
 
(doc)
Melding van een nieuwe of wijziging van een bestaande scholengemeenschap van basisscholen
FORM003811
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/11
 
(doc)
Aanvraag van een premie voor de inschrijving in een centrum voor volwassenenonderwijs
FORM003833
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/01
 
(doc)
Melding van de wijziging van een rekeningnummer
FORM003834
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/01
 
(doc)
Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis
FORM003842
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/5
 
(doc)
Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis voor een leerling met een chronische ziekte
FORM003843
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/5
 
(doc)
Codes voor softwarepakket
FORM003846
  (zip)
Aanvraag tot oprichting van een nieuwe optie BK (ingevuld)
FORM003864
Bijlage bij de omzendbrief OND/13EA/SBT 99/4
 
(doc)
Lessentabel BK (ingevuld)
FORM003865
Bijlage bij de omzendbrief OND/13EA/SBT 99/4
 
(doc)
Aanvraag tot oprichting van een nieuwe optie muziek (ingevuld)
FORM003866
Bijlage bij de omzendbrief OND/13EA/SBT 99/4
 
(doc)
Lessentabel muziek (ingevuld)
FORM003867
Bijlage bij de omzendbrief OND/13EA/SBT 99/4
 
(doc)
Toekenningstabellen Nationale Orden
FORM003915
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2009/01
 
(doc)
Aanvraag van een ereteken in de nationale orden
FORM003916
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2009/01
 
(doc)
Aanvraag van een burgerlijk ereteken voor 25 of 35 jaar dienst
FORM003917
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2009/01
 
(doc)
Flow Burgerlijke Eretekens
FORM003918
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2009/01
 
(pdf)
Structuuronderdelen waar voor toelating een medisch attest is vereist in het kader van de federale regelgeving op de voedselveiligheid (FAVV)
FORM003919
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Klasse voor Ouders. Inloggen
FORM003937
  (extern)
Klasse voor Ouders. Wachtwoord vergeten?
FORM003938
  (extern)
Klasse voor Ouders. Ouders XTR
FORM003939
  (extern)
Maks! Login
FORM003942
  (extern)
Maks! Nieuw wachtwoord
FORM003943
  (extern)
Maks! Nieuwsbrief
FORM003944
  (extern)
Yeti. Inloggen
FORM003945
  (extern)
Yeti. Een nieuw wachtwoord aanvragen
FORM003946
  (extern)
Leerplichtcontrole in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
FORM003954
  (doc)
Opleidingen waar voor toelating een medisch attest is vereist in het kader van de federale regelgeving op de voedselveiligheid (FAVV)
FORM003957
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Verklaring over leerlingen die gebruikmaken van concurrentieel vervoer in het basisonderwijs
FORM003964
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2008/03
 
(doc)
Model getuigschrift basisonderwijs
FORM003967
Bijlage bij de omzendbrief BaO/98/11
 
(doc)
Model getuigschrift basisonderwijs via examencommissie
FORM003968
Bijlage bij de omzendbrief BaO/98/11
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders
FORM004031
Bijlage bij de omzendbrief BUSO 04
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/05
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders (Frans)
FORM004032
Bijlage bij de omzendbrief BUSO 04
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/05
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders (Duits)
FORM004033
Bijlage bij de omzendbrief BUSO 04
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/05
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders (Engels)
FORM004034
Bijlage bij de omzendbrief BUSO 04
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/05
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders (Spaans)
FORM004035
Bijlage bij de omzendbrief BUSO 04
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/05
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders (Italiaans)
FORM004036
Bijlage bij de omzendbrief BUSO 04
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/05
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders (Portugees)
FORM004037
Bijlage bij de omzendbrief BUSO 04
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/05
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders (Turks)
FORM004038
Bijlage bij de omzendbrief BUSO 04
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/05
 
(doc)
Modelformulier verklaring op eer en modelbrief voor de ouders (Arabisch)
FORM004039
Bijlage bij de omzendbrief BUSO 04
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/05
 
(doc)
Schooldirect. Inschrijving
FORM004043
  (extern)
Abonnement Lerarendirect. Inschrijving
FORM004047
  (extern)
STUDIEGEBIED MAATSCHAPPELIJKE VEILIGHEID
FORM004054
Bijlage bij de omzendbrief SO 60
 
(doc)
Certificaat van een opleiding secundair-na-secundair
FORM004070
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar
FORM004071
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Diploma van secundair onderwijs (derde graad BSO)
FORM004072
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Aanvraag om deel te nemen aan een nascholingscursus Frans in Spa
FORM004076
  (doc)
Model van stamboekregister (modulair)
FORM004085
  (xls)
Model van individuele steekkaart (modulair)
FORM004086
  (doc)
Aanvraag tot toekenning van kopieën van notities van medecursisten of tot aanpassing van lesmateriaal voor cursisten met een handicap in het volwassenenonderwijs
FORM004089
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2009/01
 
(doc)
Aanvraag van tolkondersteuning voor cursisten met een auditieve handicap in het volwassenenonderwijs
FORM004090
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2009/01
 
(doc)
Aanvraag van tolkondersteuning voor leerlingen met een auditieve handicap in het gewoon basis- en secundair onderwijs
FORM004091
Bijlage bij de omzendbrief NO/2009/02
 
(doc)
Jaarplanning voorbeeld
FORM004137
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Aanvraag van een treinkaart in debet / validatie in debet/ duplicaat in debet West- Vlaanderen
FORM004139
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/02
 
(doc)
Aanvraag van een treinkaart in debet / validatie in debet/ duplicaat in debet Oost- Vlaanderen
FORM004140
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/02
 
(doc)
Aanvraag van een treinkaart in debet / validatie in debet/ duplicaat in debet Antwerpen
FORM004141
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/02
 
(doc)
Aanvraag van een treinkaart in debet / validatie in debet/ duplicaat in debet Vlaams- Brabant
FORM004142
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/02
 
(doc)
Aanvraag van een treinkaart in debet / validatie in debet/ duplicaat in debet Limburg
FORM004143
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/02
 
(doc)
DynamoPLAN
FORM004146
  (doc)
DynamoOPWEG
FORM004147
  (doc)
Aanvraag van ondersteuning van een dynamoPROJECT
FORM004148
  (doc)
Ondersteuning van schoolprojecten
FORM004149
  (doc)
Overzicht van verkorte en verlengde trajecten in het volwassenenonderwijs
FORM004152
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/03
 
(xls)
Overzicht van aanvullende toelatingsvoorwaarden
FORM004153
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/02
 
(doc)
Overzicht van attesten die toegang verlenen tot sequentieel geordende modules
FORM004154
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/02
 
(doc)
Nederlandstalig model van diplomasupplement
FORM004155
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/02
 
(doc)
Engelstalig model van diplomasupplement
FORM004156
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/02
 
(doc)
Ambtshalve concordanties in het deeltijds kunstonderwijs met ingang van 1 september 2009
FORM004159
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2009/03
 
(doc)
Bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van directeur van een kunstacademie
FORM004160
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2009/03
 
(doc)
Ambten, bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in de centra voor leerlingenbegeleiding
FORM004161
Bijlage bij de omzendbrief CLB/2007/01
 
(doc)
Overzicht van de overgangsmaatregelen voor het ondersteunend personeel
FORM004163
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2009/07
 
(doc)
Alterneringsplan voortraject Syntra
FORM004188
  (doc)
Alterneringsplan voortraject DBSO
FORM004189
  (doc)
Alterneringsplan in het kader van de alternerende beroepsopleiding
FORM004190
  (doc)
Alterneringsplan arbeidsdeelname in het kader van alternerend leren DBSO
FORM004191
  (doc)
Alterneringsplan brugproject
FORM004192
  (doc)
Administratieve groepen - opleidingsvormen 1, 2 en 3
FORM004233
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/01(buso)
 
(xls)
Administratieve groepen - opleidingsvorm 4
FORM004235
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/01(buso)
 
(xls)
Administratieve groepen - opleidingsvorm 4 (ALLEEN in de franstalige afdelingen)
FORM004236
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/01(buso)
 
(xls)
Instellingsnummers internaten en semi-internaten van het Gemeenschapsonderwijs
FORM004237
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/01(buso)
 
(doc)
Lijst van niet-subsidieerbare of niet-financierbare ambtsbezigheden in het buitengewoon secundair onderwijs
FORM004240
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/01(buso)
 
(xls)
Voortgangsrapport van een regionaal overlegplatform
FORM004263
  (doc)
Verzoek om informatie over een oriëntering naar het buitengewoon basisonderwijs
FORM004304
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2007/02
 
(doc)
Aanvraag van een time-outproject vanaf 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2017
FORM004319
  (doc)
Controlelijst Erkenningsvoorwaarden bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (BVH)
FORM004320
  (pdf)
Medicijnattest
FORM004355
  (pdf)
Bezwaarschrift tegen een beslissing over een individuele concordantie in een module of een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs
FORM004389
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2010/02 (cvo)
 
(doc)
Melding van een individuele concordantie in een module of een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs
FORM004390
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2010/02 (cvo)
 
(doc)
Meertalige meldingsbrief in verband met luizen
FORM004416
  (extern)
Overzicht van de personeelsleden met een niet-subsidieerbare of niet-financierbare opdracht voor het schooljaar 20 -20
FORM004429
  (doc)
Ambtshalve concordanties voor ambten, opleidingen en modules in het volwassenenonderwijs met ingang van 1 september 2010
FORM004448
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2010/02 (cvo)
 
(doc)
Individuele concordanties voor opleidingen en modules in het secundair volwassenenonderwijs met ingang van 1 september 2010
FORM004449
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2010/02 (cvo)
 
(doc)
Nuttige ervaring aanvragen op opleidings- of op moduleniveau
FORM004452
Bijlage bij de omzendbrief 13/CB/SG/WVB/4
 
(xls)
Melding van de afneming van de taalproef
FORM004457
  (doc)
Attest betreffende de deelname aan de proef van de kennis van het Nederlands, nodig om het gewoon lager onderwijs aan te vatten
FORM004458
  (doc)
Registratiegegevens
FORM004459
  (doc)
Ponderatietabel
FORM004466
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2010/01(pers)
 
(doc)
Oriënteringsattest A
FORM004471
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Oriënteringsattest B
FORM004472
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Oriënteringsattest C
FORM004473
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Getuigschrift van basisonderwijs
FORM004474
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Getuigschrift gelijkwaardig met het getuigschrift van basisonderwijs
FORM004475
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs
FORM004476
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs
FORM004477
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Diploma van secundair onderwijs (algemeen, technisch en kunstsecundair onderwijs)
FORM004478
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs
FORM004479
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Attest van regelmatige lesbijwoning
FORM004480
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer
FORM004481
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/01
 
(doc)
Model - Attest van lesbijwoning als vrije leerling
FORM004482
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Attest van verworven bekwaamheden voor ION-leerlingen
FORM004483
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Model + onderrichtingen voor het invullen van het proces-verbaal van de beslissingen van de delibererende klassenraad
FORM004484
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Toelichtingen – Urenpakket BK Vlaamse instellingen
FORM004488
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Toelichtingen – Urenpakket BK – Brusselse instellingen
FORM004489
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Toelichtingen – Urenpakket MWD Vlaamse instellingen
FORM004490
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Toelichtingen – Urenpakket MWD – BRUSSELSE instellingen
FORM004491
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/02
 
(doc)
Overzicht attesten die toegang verlenen tot sequentieel geordende modules
FORM004499
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/02
 
(doc)
Model deelcertificaatsupplement
FORM004500
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/02
 
(doc)
Aanrekening punten oprichting deeltijdse betrekkingen
FORM004501
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/01
 
(doc)
Gemeenten met een bevolkingsdichtheid tot en met 1500 inwoners per vierkante kilometer
FORM004502
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/3
 
(pdf)
Gemeenten met een bevolkingsdichtheid met meer dan 1500 inwoners per vierkante kilometer
FORM004503
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/3
 
(pdf)
Mededeling van een individuele concordantie naar het algemene vak natuurwetenschappen
FORM004515
Bijlage bij de omzendbrief SO/2010/04
 
(doc)
Bezwaarschrift tegen de mededeling van een individuele concordantie naar het algemene vak natuurwetenschappen
FORM004516
Bijlage bij de omzendbrief SO/2010/04
 
(doc)
Programmatie van een internaat
FORM004520
Bijlage bij de omzendbrief SO 17
 
(doc)
Aanvraag van een afwijking voor een individuele leerling van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers dbso
FORM004521
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Aanvraag van een subsidie voor busbegeleiding in het zonaal leerlingenvervoer
FORM004522
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/02
 
(xls)
Werkingsgebieden verificateurs
FORM004524
  (xls)
Attest opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan
FORM004529
  (pdf)
Aanvraag tot terugbetaling van opleidingscheques voor werknemers
FORM004530
  (pdf)
Melding van de stopzetting van studies in het basis- en secundair onderwijs
FORM004533
Bijlage bij de omzendbrief NO/2009/02
 
(doc)
Melding van de wijziging van schrijftolk in het basis- en secundair onderwijs
FORM004534
Bijlage bij de omzendbrief NO/2009/02
 
(doc)
Melding van de stopzetting van studies in het volwassenenonderwijs
FORM004535
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2009/01
 
(doc)
Melding van de wijziging van schrijftolk in het volwassenenonderwijs
FORM004536
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2009/01
 
(doc)
Aanvraag voor een nascholing in de Bell School van 27 april tot en met 3 mei 2014
FORM004568
  (doc)
Model van getuigschrift voor NT2 of Frans ERK-niveau B1 lezen en schrijven en ERK-niveau B2 luisteren en spreken
FORM004569
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2010/05(CVO)
 
(doc)
Model van getuigschrift voor NT2 of Frans ERK-niveau A2, B1, B2 of C1
FORM004570
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2010/05(CVO)
 
(doc)
Onderwijszones
FORM004624
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/11
 
(pdf)
Aanvraag tot het in aanmerking nemen van prestaties bij instellingen van Welzijn voor de geldelijke anciënniteit
FORM004644
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2005/06
 
(doc)
Project Een nieuw schoolgebouw via DBFM. Inschrijving
FORM004645
  (xls)
Berekening van het lesurenpakket
FORM004713
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/01(buso)
 
(xls)
Verklaring over leerlingen die gebruikmaken van concurrentieel vervoer in het secundair onderwijs
FORM004714
  (doc)
Diploma van secundair onderwijs (DO)
FORM004728
  (doc)
Certificaat (DO)
FORM004729
  (doc)
Deelcertificaat (DO)
FORM004730
  (doc)
Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (DO)
FORM004731
  (doc)
Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer (DO)
FORM004732
  (doc)
Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs (DO)
FORM004733
  (doc)
Certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se)
FORM004734
  (doc)
Aanvraag tot uitbetaling van de subsidie voor een onderwijsinfrastructuurproject
FORM004750
  (extern)
Gemeenten met minder dan 200 inw per vierkante km
FORM004767
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/11
 
(doc)
Mededeling van een vaste benoeming
FORM004768
Bijlage bij de omzendbrief 13CC/VB/ML
 
(doc)
Mededeling van plage-lestijden voor onderwijzers in het gewoon lager onderwijs - nulmeting 2010-2011
FORM004807
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2011/04
 
(xls)
Schematische voorstelling
FORM004808
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/8
 
(doc)
Lijst met veelgestelde vragen
FORM004818
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2011/04
 
(extern)
Aanvraag van aanvullende financiering of subsidiëring voor gecombineerd onderwijs
FORM004847
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/01
 
(doc)
Intentieverklaring referentiekaders volwassenenonderwijs
FORM004848
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/03
 
(pdf)
Eindverslag van een kort time-outproject
FORM004850
  (doc)
Eindverslag van een lang time-outproject
FORM004851
  (doc)
Rangschikking opleidingen secundair volwassenenonderwijs
FORM004859
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2012/02
Bijlage bij de omzendbrief SO/2013/01
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/02
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2011/01
 
(pdf)
Aanvraag van de verlenging van een time-outproject in het schooljaar 2011-2012
FORM004860
  (doc)
Tussentijdse oproep voor een time-outproject in Oost-Vlaanderen, vanaf 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2013
FORM004869
  (doc)
Attest Buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing
FORM004871
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Attest Buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking
FORM004872
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Attest van verworven bekwaamheden
FORM004875
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Attest beroepsonderwijs
FORM004876
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Attest van Alternerende Beroepsopleiding
FORM004878
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Opleidingsprofielen buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 met afgeronde gehelen voor gedifferentieerde sanctionering
FORM004879
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Proces-verbaal klassenraad (OV3)
FORM004880
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Opleidingsprofielen buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3
FORM004881
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Activiteitentabel opleidingsvorm 1
FORM004882
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Activiteitentabel opleidingsvorm 2
FORM004883
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Activiteitentabel opleidingsvorm 3
FORM004884
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Telling in een nieuw internaat of in een internaat waaruit door afsplitsing een nieuw internaat is ontstaan
FORM004885
Bijlage bij de omzendbrief SO 17
 
(doc)
Richtlijnen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) bij het gebruik van tolkuren Vlaamse Gebarentaal (VGT) in het basis-, secundair en hoger onderwijs
FORM004886
Bijlage bij de omzendbrief NO/2009/02
 
(doc)
Richtlijnen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) bij het gebruik van schrijftolkuren in het basis-, secundair en hoger onderwijs
FORM004887
Bijlage bij de omzendbrief NO/2009/02
 
(doc)
Maandstaat schrijftolken in het basis- en secundair onderwijs
FORM004888
Bijlage bij de omzendbrief NO/2009/02
 
(doc)
Plan voor een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte met het oog op het volledig hernemen van de opdracht
FORM004889
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js
 
(doc)
Richtlijnen van het Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi) bij het gebruik van tolkuren Vlaamse Gebarentaal (VGT) in het volwassenenonderwijs
FORM004890
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2009/01
 
(doc)
Richtlijnen van het Agentschap Onderwijsdiensten (AgODi) bij het gebruik van schrijftolkuren in het volwassenenonderwijs
FORM004891
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2009/01
 
(doc)
Maandstaat schrijftolken in het volwassenenonderwijs
FORM004892
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2009/01
 
(doc)
Tabel toekenning vs. aanwending
FORM004893
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/01(buso)
 
(doc)
BuSO 1ter met codes zending “aanwending middelen”
FORM004894
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/01(buso)
 
(xls)
Application for the recognition of equivalence of a foreign certificate to a Flemish certificate of secondary education
FORM004948
  (doc)
Diploma van gegradueerde in de verpleegkunde
FORM004950
  (doc)
Diploma in de verpleegkunde (vanaf het schooljaar 2004-2005 tot en met 2008-2009)
FORM004951
  (doc)
Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis
FORM005020
Bijlage bij de omzendbrief SO/2005/05
Bijlage bij de omzendbrief SO/2005/06(BUSO)
 
(doc)
Aanvraag van tijdelijk onderwijs aan huis voor een jongere met een chronische ziekte
FORM005021
Bijlage bij de omzendbrief SO/2005/05
Bijlage bij de omzendbrief SO/2005/06(BUSO)
 
(doc)
Overzicht van identificatie- en inschrijvingsgegevens
FORM005067
Bijlage bij de omzendbrief NO/2012/01
 
(doc)
Veelgestelde vragen over het project DISCIMUS
FORM005068
Bijlage bij de omzendbrief NO/2012/01
 
(doc)
Getuigschrift van regelmatige inschrijving en of trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid
FORM005075
  (pdf)
Aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een centrum voor volwassenenonderwijs
FORM005076
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/03
 
(doc)
Aanvraag van een nieuwe vestigingsplaats voor een centrum voor volwassenenonderwijs
FORM005077
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/03
 
(doc)
Aanwezigheidslijst voor De Lijn
FORM005089
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/02
 
(xls)
Mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2
FORM005097
  (doc)
Melding van de overname van een vergunde inrichting
FORM005098
  (doc)
Lestijdenschaal gewoon basisonderwijs bij het decreet basisonderwijs
FORM005100
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/09
 
(pdf)
Sociale maatregel in het kader van het nieuwe omkaderingssysteem in het gewoon basisonderwijs tijdens de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015
FORM005101
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/09
 
(doc)
Aanvraag van vrijstellingen voor examens van de Examencommissie secundair onderwijs
FORM005128
  (doc)
Melding van de overdracht van hulpmiddelen
FORM005142
Bijlage bij de omzendbrief OND/II/2.3/TM
 
(doc)
Samenvatting van het inschrijvingsrecht voor basisscholen, gelegen buiten LOP-gebied
FORM005150
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2012/01
 
(doc)
Het inschrijvingsrecht voor secundaire scholen, gelegen buiten LOP-gebied
FORM005151
Bijlage bij de omzendbrief SO/2012/01
 
(doc)
Aanvraag tot financiering van omzettingen van lesmateriaal voor leerlingen of studenten met een handicap in het gewoon onderwijs
FORM005165
Bijlage bij de omzendbrief NO/2012/03
 
(doc)
Gemeenten met minder dan 100 inwoners per km²
FORM005170
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/09
 
(doc)
Gemeenten die in aanmerking komen voor hertellen tijdens het schooljaar 2014-2015
FORM005171
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/09
 
(doc)
Aanvraag van de gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands studiebewijs met een Vlaams studiebewijs op secundair niveau
FORM005174
  (doc)
Overzicht van verkorte en verlengde trajecten in de basiseducatie
FORM005175
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/03
 
(xls)
Rangschikking opleidingen secundair volwassenenonderwijs
FORM005182
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2012/03
 
(xls)
Aanvraag van de aanstelling van een schoolspotter
FORM005195
  (doc)
Aanvraag van de verlenging van het contract van een schoolspotter
FORM005196
  (doc)
Aanvraag van een begrafenisvergoeding voor een vastbenoemd personeelslid van het onderwijs dat overleden is in actieve dienst
FORM005204
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2012/06
 
(doc)
Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving in het secundair onderwijs binnen een werkingsgebied van een LOP
FORM005223
Bijlage bij de omzendbrief SO/2012/01
 
(doc)
Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving in het secundair onderwijs buiten een werkingsgebied van een LOP
FORM005224
Bijlage bij de omzendbrief SO/2012/01
 
(doc)
Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving in het basisonderwijs binnen een werkingsgebied van een LOP
FORM005225
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2012/01
 
(doc)
Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving in het basisonderwijs buiten een werkingsgebied van een LOP
FORM005226
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2012/01
 
(doc)
Aanvraag van een aanvulling van de onderbrekingsuitkering en aanmoedigingspremie bij het opnemen van een loopbaanonderbreking voor het CODO-personeel van de centra voor basiseducatie
FORM005231
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2012/09
 
(doc)
Berekening van het bijkomend urenpakket ‘slapende waak’ in opvangcentra van het Gemeenschapsonderwijs
FORM005248
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/05
 
(xls)
Berekening van het bijkomend urenpakket ‘slapende waak’ in internaten van het Gemeenschapsonderwijs
FORM005249
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/05
 
(xls)
Loonkost salarisschalen 141/148
FORM005274
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2012/08
 
(pdf)
Loonkost salarisschaal 158
FORM005275
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2012/08
 
(pdf)
Loonkost salarisschaal 202
FORM005276
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2012/08
 
(pdf)
Loonkost salarisschaal 301
FORM005277
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2012/08
 
(pdf)
Loonkost salarisschaal 302
FORM005278
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2012/08
 
(pdf)
Loonkost salarisschaal 501
FORM005279
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2012/08
 
(pdf)
Loonkost salarisschaal 502
FORM005280
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2012/08
 
(pdf)
Aanvraag tot immatriculatie van een personeelslid
FORM005281
  (x)
Melding van een dienstonderbreking
FORM005282
  (x)
Melding van de opdracht van een personeelslid
FORM005283
  (x)
Melding van personeelsgegevens of van de wijziging ervan
FORM005284
  (x)
Aanvraag tot reaffectatie of wedertewerkstelling van een personeelslid
FORM005285
  (x)
Aangifte van een arbeidsongeval bij een andere werkgever
FORM005297
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2012/10
 
(doc)
Attest van inschrijving als regelmatige leerling of student in een school
FORM005298
Bijlage bij de omzendbrief SO 64
 
(doc)
Inschrijvingsregister gewoon basisonderwijs
FORM005346
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2012/03
 
(doc)
Inschrijvingsregister gewoon basisonderwijs – dubbele contingentering
FORM005347
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2012/03
 
(doc)
Inschrijvingsregister buitengewoon basisonderwijs – dubbele contingentering
FORM005348
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2012/03
 
(doc)
Inschrijvingsregister buitengewoon basisonderwijs
FORM005349
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2012/03
 
(doc)
Inschrijvingsregister gewoon secundair onderwijs (eerste leerjaar van de eerste graad)
FORM005350
Bijlage bij de omzendbrief SO/2012/03
 
(doc)
Inschrijvingsregister gewoon secundair onderwijs (eerste leerjaar van de eerste graad). Dubbele contingentering
FORM005351
Bijlage bij de omzendbrief SO/2012/03
 
(doc)
Inschrijvingsregister buitengewoon secundair onderwijs. Dubbele contingentering
FORM005352
Bijlage bij de omzendbrief SO/2012/03
 
(doc)
Inschrijvingsregister buitengewoon secundair onderwijs
FORM005353
Bijlage bij de omzendbrief SO/2012/03
 
(doc)
Inschrijvingsregister gewoon secundair onderwijs (vanaf het tweede leerjaar van de eerste graad)
FORM005354
Bijlage bij de omzendbrief SO/2012/03
 
(doc)
Schooldirect. Profiel aanpassen
FORM005364
  (be)
Yeti. Profiel aanpassen
FORM005366
  (extern)
Klasse voor Ouders. Stel een vraag
FORM005367
  (extern)
Lijst van de Multifunctionele Centra (MFC) per provincie
FORM005368
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/10
 
(doc)
Melding met het oog op de herverdeling van uren tolkondersteuning voor leerlingen of studenten met een auditieve handicap in het secundair en hoger onderwijs
FORM005381
  (pdf)
Overzicht van de overdrachten van resturen praktische vakken en beroepsgerichte vorming voor de globale puntenenveloppe van schooljaar 20 -20
FORM005386
Bijlage bij de omzendbrief SO/2009/03
Bijlage bij de omzendbrief SO/2009/04(BuSO)
 
(doc)
Wijziging van het rekeningnummer voor de uitbetaling van werkingsbudgetten
FORM005396
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2002/04
Bijlage bij de omzendbrief BaO/98/5
Bijlage bij de omzendbrief CLB/2009/01
 
(doc)
canon
FORM005401
  (x)
canon
FORM005402
  (x)
Application for a China - duo scholarship in 2015-2016
FORM005419
  (doc)
Overzicht van diplomagerichte opleidingen
FORM005429
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/02
 
(doc)
Loonkost salarisschaal 542
FORM005436
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2012/08
 
(pdf)
Minimumvereisten chauffeurs - busbegeleiders - ouders
FORM005471
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/02
 
(pdf)
Verzoek om informatie over oriëntering naar het buitengewoon secundair onderwijs
FORM005474
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Melding van een oriëntering naar het buitengewoon secundair onderwijs
FORM005475
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Verzoek om een verantwoordingsprotocol buitengewoon secundair onderwijs
FORM005476
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Aanvraag voor deelname aan de nascholing Berlin Heute in oktober 2014
FORM005478
  (doc)
Yeti.Stel een vraag
FORM005481
  (extern)
Aanstelling van een verantwoordelijke Toegangen in WebIDM
FORM005485
  (doc)
Lijst van het aantal stakers en de duur van de staking per personeelscategorie
FORM005490
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2013/02
 
(doc)
Melding van een dienstonderbreking wegens staking
FORM005491
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2013/02
 
(doc)
Melding van gegevens voor het beheer van de toegang tot Mijn Onderwijs
FORM005498
  (doc)
Aanvraag tot programmatie of herstructurering in het buitengewoon secundair onderwijs
FORM005499
Bijlage bij de omzendbrief SO/2006/03(BuSO)
 
(doc)
Melding van wijziging van internaatsbestuur
FORM005500
Bijlage bij de omzendbrief SO 17
 
(doc)
Afkortingen lestijden (punten 3 & 4) in het formulier Jaarlijkse inlichtingen gewoon basisonderwijs
FORM005506
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/04
 
(pdf)
Voorbeeld invullen punt 5 in het formulier Aanvraag van aanvullende lestijden in onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers – per scholengemeenschap geteld
FORM005507
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/03
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2003/04
 
(pdf)
Overzicht overgangen tussen verschillende stelsels van loopbaanonderbreking
FORM005513
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2011/05
 
(doc)
Subsidieaanvraag voor een BUURKLASSEN-project
FORM005520
  (extern)
Melding van afsplitsing
FORM005529
Bijlage bij de omzendbrief SO 61
 
(doc)
Melding van overheveling
FORM005530
Bijlage bij de omzendbrief SO 61
 
(doc)
Melding van programmatie van structuuronderdelen op basis van een inruiloperatie
FORM005531
Bijlage bij de omzendbrief SO 61
 
(doc)
Melding van programmatie van vrij programmeerbare structuuronderdelen
FORM005532
Bijlage bij de omzendbrief SO 61
 
(doc)
Melding van de beslissing over de aanvraag van een vrijstelling voor de examens van de Examencommissie
FORM005535
  (doc)
Melding van een bezwaar tegen de overstap naar huisonderwijs
FORM005536
  (doc)
Alfabetische lijst van gemeenten die in aanmerking komen voor subsidies BVR Flankerend onderwijsbeleid
FORM005537
Bijlage bij de omzendbrief BAO/2013/01
 
(doc)
Overeenkomst SEMU - Basisonderwijs en voltijds secundair onderwijs / Contractuele aangifte schooljaar 2013-2014
FORM005542
  (pdf)
SEMU - Licentie basisonderwijs en voltijds secundair onderwijs: memorie van toelichting
FORM005543
  (pdf)
Overeenkomst SEMU - Instrumentale en Vocale Ensembles (Licentie B)
FORM005544
  (pdf)
Overeenkomst SEMU - Onderwijsinstellingen DKO / Contractuele aangifte
FORM005545
  (pdf)
Overeenkomst SEMU - Hogescholen en Kunstsecundair onderwijs
FORM005546
  (pdf)
Eindrapport van een BUURKLASSEN-project
FORM005547
  (extern)
Aanvraag van een vervangbestelling van opleidingscheques voor werknemers
FORM005552
  (pdf)
Aanvraag tot terugbetaling van de persoonlijke bijdrage voor opleidingscheques
FORM005553
  (pdf)
Aanvraag van een extra tegemoetkoming om een diploma hoger onderwijs te behalen
FORM005554
  (pdf)
Aanvraag van de programmatie van een structuuronderdeel
FORM005560
Bijlage bij de omzendbrief SO 61
 
(doc)
MOBIB-kaart
FORM005568
Bijlage bij de omzendbrief NO/2008/02
 
(doc)
Bijlage bij de arbeidsovereenkomst voor startbanen Scholen voor Jongeren - Jongeren voor scholen
FORM005580
  (doc)
Aanvraag van de verlenging van het contract van een JoJo-startbaner Onderhoud uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs
FORM005581
  (doc)
Arbeidsovereenkomst voor onderhoudsmedewerker DBSO (bij verlenging)
FORM005582
  (doc)
Subsidieaanvraag voor een nascholingsproject op initiatief van de Vlaamse Regering voor het schooljaar 2015-2016
FORM005583
  (doc)
Handleiding bij de subsidieaanvraag voor een nascholingsproject op initiatief van de Vlaamse Regering
FORM005584
  (doc)
Opgave van deelnemersuren aan persoonlijke ontwikkelingstrajecten
FORM005585
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(xls)
Melding van ziekteverlof bij een detachering
FORM005586
  (doc)
Opleidingenstructuur voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied auto
FORM005591
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied bouw
FORM005592
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied grafische communicatie en media
FORM005593
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied handel
FORM005594
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied hout
FORM005595
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied koeling en warmte
FORM005596
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied lichaamsverzorging
FORM005597
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied mechanica-elektriciteit
FORM005598
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied personenzorg
FORM005599
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied textiel
FORM005600
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied voeding
FORM005601
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied auto
FORM005602
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied bouw
FORM005603
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied grafische communicatie en media
FORM005604
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied handel
FORM005605
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied hout
FORM005606
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied koeling en warmte
FORM005607
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied lichaamsverzorging
FORM005608
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied mechanica-elektriciteit
FORM005609
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied personenzorg
FORM005610
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied textiel
FORM005611
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied voeding
FORM005612
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Lijst administratieve groepen voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs
FORM005613
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Lijst administratieve groepen buitengewoon beroepssecundair onderwijs
FORM005614
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Lijst deelnemende scholen met hun respectieve studiegebieden
FORM005615
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied auto
FORM005616
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied bouw
FORM005617
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs studiegebied - grafische communicatie en media
FORM005618
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied handel
FORM005619
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied hout
FORM005620
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied koeling en warmte
FORM005621
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs studiegebied - lichaamsverzorging
FORM005622
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs studiegebied - personenzorg
FORM005623
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied mechanica-elektriciteit
FORM005624
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied mechanica-elektriciteit
FORM005625
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs studiegebied - textiel
FORM005626
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs studiegebied - voeding
FORM005627
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied hout
FORM005628
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied lichaamsverzorging
FORM005629
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied auto
FORM005630
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied bouw
FORM005631
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied grafische communicatie en media
FORM005632
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied handel
FORM005633
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied koeling en warmte
FORM005634
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties buitengewoon beroepssecundair onderwijs studiegebied personenzorg
FORM005635
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied textiel
FORM005636
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties buitengewoon beroepssecundair onderwijs - studiegebied voeding
FORM005637
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Attest van vrijstelling (van een of meer modules experiment)
FORM005638
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Model van stamboekregister
FORM005639
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(xls)
Proces-verbaal van de delibererende klassenraad
FORM005640
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Getuigschrift van alternerende beroepsopleiding
FORM005641
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Getuigschrift van een opleiding
FORM005642
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Opleidingenstructuur hoger beroepsonderwijs - studiegebied personenzorg
FORM005643
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Competenties hoger beroepsonderwijs studiegebied - personenzorg
FORM005644
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Model van individuele steekkaart
FORM005645
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Certificaat (buitengewoon secundair onderwijs)
FORM005646
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Getuigschrift van verworven competenties
FORM005647
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/03/BuSO
 
(doc)
Attest van verworven competenties (voltijds en buso experiment modulair)
FORM005648
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar (voltijds experiment modulair)
FORM005649
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Deelcertificaat (module experiment)
FORM005650
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Certificaat (voltijds experiment modulair)
FORM005651
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Diploma van secundair onderwijs (derde graad) (voltijds experiment modulair)
FORM005652
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs (voltijds experiment modulair)
FORM005653
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (voltijds experiment modulair)
FORM005654
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Diploma van secundair onderwijs (hoger beroepsonderwijs experiment modulair)
FORM005655
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer (experiment modulair)
FORM005657
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Lijst van niet-programmeerbare structuuronderdelen
FORM005661
Bijlage bij de omzendbrief SO 61
 
(doc)
Lijst van vrij programmeerbare structuuronderdelen
FORM005662
Bijlage bij de omzendbrief SO 61
 
(doc)
Aanvraagformulier PC 330
FORM005671
  (extern)
Evaluatieverslag
FORM005672
  (extern)
Verklaring hoogste diploma
FORM005673
  (extern)
Toelichting collectieve verzekering gezondheidszorg onderwijs
FORM005674
  (pdf)
Aansluitingsformulier collectieve verzekering gezondheidszorg onderwijs
FORM005675
  (pdf)
Praktische richtlijnen voor de zending “praktische vakken voor de globale puntenenveloppe”
FORM005676
  (doc)
Juridisch kader
FORM005691
Bijlage bij de omzendbrief NO/2013/03
 
(doc)
Problematische opvoedingssituatie- als misdrijf omschreven feit
FORM005692
Bijlage bij de omzendbrief NO/2013/03
 
(doc)
Evaluatie van de omzendbrief PLP41
FORM005693
Bijlage bij de omzendbrief NO/2013/03
 
(doc)
De omzendbrief PLP41
FORM005694
Bijlage bij de omzendbrief NO/2013/03
 
(doc)
Goede praktijkvoorbeelden
FORM005695
Bijlage bij de omzendbrief NO/2013/03
 
(doc)

FORM005701
  (x)
Subsidieaanvraag voor de aankoop van een gebouw voor het gewoon basisonderwijs
FORM005702
  (aspx)
Subsidieaanvraag voor een infrastructuurproject in het gewoon basisonderwijs
FORM005703
  (aspx)
Subsidieaanvraag voor de aankoop van een gebouw voor het buitengewoon basisonderwijs
FORM005704
  (aspx)
Subsidieaanvraag voor een infrastructuurproject in het buitengewoon basisonderwijs
FORM005705
  (aspx)
Subsidieaanvraag voor de aankoop van een gebouw voor het gewoon secundair onderwijs
FORM005706
  (aspx)
Subsidieaanvraag voor een infrastructuurproject in het gewoon secundair onderwijs
FORM005707
  (aspx)
Subsidieaanvraag voor de aankoop van een gebouw voor het buitengewoon secundair onderwijs
FORM005708
  (aspx)
Subsidieaanvraag voor een infrastructuurproject in het buitengewoon secundair onderwijs
FORM005709
  (aspx)
Subsidieaanvraag voor de aankoop van een gebouw voor een centrum voor leerlingenbegeleiding
FORM005710
  (aspx)
Subsidieaanvraag voor een infrastructuurproject in een centrum voor leerlingenbegeleiding
FORM005711
  (aspx)
Subsidieaanvraag voor de aankoop van een gebouw voor het volwassenenonderwijs
FORM005712
  (aspx)
Subsidieaanvraag voor een infrastructuurproject in het volwassenenonderwijs
FORM005713
  (aspx)
Subsidieaanvraag voor de aankoop van een gebouw voor het deeltijds kunstonderwijs
FORM005714
  (aspx)
Subsidieaanvraag voor een infrastructuurproject in het deeltijds kunstonderwijs
FORM005715
  (aspx)
Subsidieaanvraag voor de aankoop van een gebouw voor een internaat van een school
FORM005716
  (aspx)
Subsidieaanvraag voor een infrastructuurproject in een internaat van een school
FORM005717
  (aspx)

FORM005718
  (x)

FORM005719
  (x)
Aanvraag van de vakbondspremie voor het referentiejaar 2013
FORM005723
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2012/01
 
(xls)
Aanvraag van de administratieve toets voor een hbo5-opleiding
FORM005725
  (doc)
Online inschrijvingen Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming
FORM005726
  (extern)
Medisch attest van Medex
FORM005737
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/IF/ONG.28.1
 
(pdf)
Aanvraag voor het aanbieden van een traject Content and Language Integrated Learning (CLIL) vanaf het schooljaar 2015-2016
FORM005738
  (doc)
Inschrijvingsmodule voor deelnemers aan het toelatingsexamen arts en tandarts
FORM005747
  (aspx)
Aanvraag voor ondersteunende maatregelen op het toelatingsexamen arts en tandarts omwille van een functiebeperking
FORM005748
  (extern)
Aanvraag voor het gebruik van een laptop met voorleessoftware op het toelatingsexamen arts en tandarts
FORM005749
  (doc)
nieuw document ALFA\bellonan
FORM005750
  (x)
Aanvraag van de programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers
FORM005762
Bijlage bij de omzendbrief SO 61
 
(doc)
Aanvraag van een subsidie voor studenttutoringprojecten voor het schooljaar 2014-2015
FORM005763
  (doc)
Terugvordering van reiskosten voor onderwijs aan huis in het basisonderwijs - kalenderjaar 2015
FORM005767
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/5
 
(xls)
Inschrijving als toezichthouder of blokverantwoordelijke op het toelatingsexamen arts en tandarts
FORM005772
  (extern)
Structuuronderdelen met verplichte stage naar rata van minimaal 18 halve dagen per schooljaar vanaf het schooljaar 2014-2015
FORM005784
Bijlage bij de omzendbrief SO/2002/09
 
(doc)
Verklaring van de overheveling van een vestigingsplaats van een centrum voor Volwassenenonderwijs
FORM005785
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/01
 
(doc)
Terugvordering van reiskosten voor onderwijs aan huis in het secundair onderwijs - kalenderjaar 2015
FORM005787
Bijlage bij de omzendbrief SO/2005/05
Bijlage bij de omzendbrief SO/2005/06(BUSO)
 
(xls)
Overzicht verschillende teldata gewoon basisonderwijs
FORM005788
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/10
 
(doc)
Overzicht van de verschillende teldata in het gewoon basisonderwijs
FORM005789
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2005/09
 
(doc)
Proces-verbaal met betrekking tot de leerlingenevaluatie (DO) na beroep
FORM005792
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/08
 
(doc)
Model attest van regelmatige lesbijwoning in het onthaaljaar
FORM005793
Bijlage bij de omzendbrief SO 75
 
(doc)
Aanvraag tot oprichting van een type in het buitengewoon basisonderwijs
FORM005803
Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/9
 
(doc)
Aanvraag tot erkenning en subsidiëring of financiering van een school voor buitengewoon secundair onderwijs
FORM005805
Bijlage bij de omzendbrief SO/2006/03(BuSO)
 
(doc)
Aanvraag tot programmatie van een opleidingsvorm en type in het buitengewoon secundair onderwijs
FORM005806
Bijlage bij de omzendbrief SO/2006/03(BuSO)
 
(doc)
Verklaring over alimentatie in 2012
FORM005814
  (doc)
Verklaring over alimentatie in 2014
FORM005816
  (doc)
Aanvraag fytolicentie
FORM005817
  (extern)
Schoolfruit. Erkenningsaanvraag
FORM005818
  (extern)
Schoolfruit. Vernieuwen erkenningsaanvraag
FORM005819
  (extern)
Schoolfruit. Wijzigen gevolmachtigde
FORM005820
  (extern)
Schoolfruit. Modelcontract
FORM005821
  (extern)
Schoolfruit. Registratie
FORM005822
  (extern)
Omrekeningstabel prestatieregeling voor opstellers in het deeltijds kunstonderwijs vanaf 1 september 2014
FORM005823
Bijlage bij de omzendbrief DKO/2014/01
 
(doc)
Ik wil 8 keer per jaar de Daisy-cd van Klasse voor Ouders ontvangen
FORM005828
  (extern)
Ik wil 8 keer per jaar de Daisy-cd van Maks ontvangen
FORM005829
  (extern)
Aanvraag van een subsidie voor het individueel vervoer van leerlingen uit het gewoon basisonderwijs
FORM005830
  (doc)
Aanvraag van een subsidie voor het individueel vervoer van leerlingen uit het gewoon secundair onderwijs
FORM005831
  (doc)
Melding van een zorgwekkend dossier
FORM005832
Bijlage bij de omzendbrief SO/2005/04
Bijlage bij de omzendbrief SO/2002/05/buso
 
(doc)
Verklaring op erewoord over het vermoedelijke inkomen in 2013
FORM005833
  (doc)
Verklaring op erewoord over het vermoedelijke inkomen in 2014
FORM005834
  (doc)
Melding van een individuele concordantie van het ambt van leraar algemene en sociale vorming vanuit opleidingsvorm 1, type 4, naar het ambt van leraar in opleidingsvorm 4, type 5
FORM005835
  (doc)
samenvatting van het inschrijvingsrecht voor basisscholen, gelegen in Lop gebied
FORM005836
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2012/01
 
(doc)
Het inschrijvingsrecht voor secundaire scholen, gelegen binnen LOP-gebied
FORM005837
Bijlage bij de omzendbrief SO/2012/01
 
(doc)
Inschrijvingsregister gewoon basisonderwijs (Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad)
FORM005838
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2012/03
 
(doc)
Inschrijvingsregister buitengewoon basisonderwijs (Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad)
FORM005839
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2012/03
 
(doc)
Inschrijvingsregister gewoon secundair onderwijs (eerste leerjaar van de eerste graad). Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
FORM005840
Bijlage bij de omzendbrief SO/2012/03
 
(doc)
Inschrijvingsregister gewoon secundair onderwijs (vanaf het tweede leerjaar van de eerste graad). Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
FORM005841
Bijlage bij de omzendbrief SO/2012/03
 
(doc)
Inschrijvingsregister buitengewoon secundair onderwijs. Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
FORM005842
Bijlage bij de omzendbrief SO/2012/03
 
(doc)
Medisch attest van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid
FORM005875
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/IF/ONG.28.1
 
(doc)
Erasmusstudenten maken jouw leerlingen warm voor Europa en uitwisselingsprojecten. Inschrijving
FORM005887
  (extern)
nieuw document ALFA\vanasbsa
FORM005888
  (x)
nieuw document ALFA\vanasbsa
FORM005889
  (x)
nieuw document ALFA\vanasbsa
FORM005890
  (x)
nieuw document ALFA\vanasbsa
FORM005891
  (x)
Aanvraag van langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen
FORM005892
Bijlage bij de omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js
 
(doc)
Modulo B - Certificato medico
FORM005896
  (doc)
Muster B - Ärztliches Attest
FORM005897
  (doc)
Model B - Medical certificate
FORM005898
  (doc)
Modelo B - Certificado médico
FORM005899
  (doc)
Modèle B - Certificat médical
FORM005900
  (doc)
Checklijst voor de opmaak van een continuïteitsplan voor een onderwijsinstelling bij een grieppandemie
FORM005901
  (doc)
Melding van de beheerders van leesrechten op Mijn Onderwijs voor steden en gemeenten
FORM005906
  (doc)
Aanvraag van de vakbondspremie voor het referentiejaar 2014
FORM005908
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2012/01
 
(xls)
Deelcertificaat (module verpleegkunde experiment)
FORM005909
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Specifieke onderrichtingen m.b.t. de opmaak van het diploma van gegradueerde (verpleegkunde) en het diplomasupplement
FORM005910
Bijlage bij de omzendbrief SO/2008/04
 
(doc)
Praktijkdag: Grondstofwijzer voor duurzame ontwikkeling. Inschrijving
FORM005920
  (extern)
De Grote Verkeerstoets oefenen met je leerlingen. Inschrijving
FORM005923
  (extern)
Aanvraag van een burgerlijk ereteken voor personeelsleden van het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs voor 25 of 35 jaar dienst
FORM005927
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2009/01
 
(doc)
Aanvraag van een ereteken in de nationale orden voor personeelsleden van het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs
FORM005928
Bijlage bij de omzendbrief PERS/2009/01
 
(doc)
Opleiding keukenpersoneel. Inschrijving
FORM005933
  (extern)
Stroomschema inschrijven leerling met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs
FORM005935
Bijlage bij de omzendbrief SO/2012/01
 
(pdf)
Bijlage 5 – Stroomschema inschrijven leerling met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs’
FORM005936
Bijlage bij de omzendbrief BaO/2012/01
 
(pdf)
Opleiding. Dag van de Vakdidactiek. Inschrijving
FORM005937
  (extern)
Studiedag. Sanctioneren op school: hoe omgaan met situaties die uit de hand lopen? Inschrijving
FORM005938
  (extern)
Berekening van het urenpakket
FORM005941
Bijlage bij de omzendbrief SO/2011/01(buso)
 
(xls)
Studiedag: Coördinerende directeurs in gesprek met experts. Inschrijving
FORM005944
  (extern)
Studiedag. HR in onderwijs. Inschrijving
FORM005946
  (extern)
Studiedag. Neurowetenschap en onderwijs. Inschrijving
FORM005948
  (extern)
Prijs Focus Aarde voor GIP-projecten. Inschrijving
FORM005949
  (extern)
Vorming. Cocreatief leiderschap. Inschrijving
FORM005950
  (extern)
Model deelcertificaat hoger beroepsonderwijs
FORM005951
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/02
 
(doc)
Logo van de Vlaamse Kwalificatiestructuur
FORM005952
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/02
 
(doc)
Logo van de Vlaamse Kwalificatiestructuur
FORM005953
Bijlage bij de omzendbrief VWO/2011/02
 
(doc)
hoger onderwijs
FORM005954
  (x)
FAVV
FORM005955
  (x)

FORM005956
  (x)
Talendag Duits, Frans, Nederlands. Inschrijving
FORM005957
  (extern)
Mystery on Stage. Inschrijving
FORM005958
  (extern)
Therapeutisering van onderwijs. Inschrijving
FORM005959
  (extern)
Kwaliteitszorg op school. Inschrijving
FORM005960
  (extern)