Volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Informatie voor cursisten, centra en personeel
Volwassenenonderwijs


Cursus- en cursistenregistratie in DAVINCI

Terminologie in DAVINCI

In DAVINCI wordt een terminologie gehanteerd die soms verschilt van de tot nu toe geldende terminologie. Dit was nodig om bepaalde onduidelijkheden te vermijden.  De administratie weet echter niet in welke mate de softwarepakketten van de centra deze DAVINCI-terminologie overnemen. De vragen in de richtlijnen hebben we gesteld in de gangbare termen. De antwoorden zijn geformuleerd in de DAVINCI-terminologie. Om de antwoorden goed te kunnen begrijpen volgt hierbij een korte uitleg over de gebruikte termen.

 

Aanmelding: Een aanmelding is een intentie van een persoon om in een bepaald centr(um/a) of postcodegebied(en) volwassenenonderwijs of basiseducatie te volgen (vaak omschreven als het resultaat van de 'intake'). Deze intentie betekent niet dat er al een concrete ingerichte opleidingsvariant of -modulevariant moeten zijn.
Plaatsing: De koppeling van een persoon aan het ingericht aanbod. De plaatsing kan vier statussen hebben: gereserveerd, toegewezen, ingeschreven en uitgeschreven.
Gereserveerd: de kandidaat-cursist gaf aan in te willen schrijven voor een Ingerichte Modulevariant, zonder dat het centrum evenwel bevestigde dat er plaats vrij is. Dit is bijvoorbeeld als de cursist gebruik maakt van een online-voorinschrijving of een Huis van het Nederlands.
Toegewezen: de cursist en het centrum zijn overeengekomen dat de cursist zich zal inschrijven.
Ingeschreven: de cursist en centrum hebben een inschrijvingsformulier ondertekend. Dit impliceert dat ook aan de inschrijvingsvoorwaarden (artikel 37 van het decreet van 15/06/2007) voldaan is.
Niet toegewezen: het centrum heeft aangegeven de cursist niet in te kunnen schrijven omdat de Ingerichte Modulevariant volzet is.
Niet ingeschreven: het centrum heeft geoordeeld dat er voldoende capaciteit is om de cursist in te schrijven, maar de cursist niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden (omdat hij bijvoorbeeld geen wettig verblijf heeft).
Uitgeschreven: de cursist heeft expliciet te kennen gegeven niet meer te willen participeren aan de Ingerichte Modulevariant.
Geregistreerd persoon (GP): Een geregistreerd persoon is een (kandidaat)-cursist die door het centrum geregistreerd is in de DAVINCI databank met als doel een aanmelding, plaatsing of participatie voor deze persoon te registreren. Het is de status van de persoon alvorens hij uniek geïdentificeerd is door het Rijksregister of de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.
Uniek persoon (UP):  Wanneer de geregistreerde persoon als uniek geïdentificeerd is, wordt hij in de DAVINCI databank als uniek persoon gekoppeld aan de geregistreerde persoon.
Modulevariant (MV): Een modulevariant is een variant (standaard, verkort, verlengd) van een module van een opleiding.
Opleidingsvariant (OV): Een variant (standaard, verkort, verlengd) van een opleiding. In de Specifieke Lerarenopleiding kan het om variaties van een opleiding gaan. In het voorlopig modulair onderwijs wordt de IOV ook gebruikt om submodules te identificeren.
Ingerichte Modulevariant (IMV): Een ingerichte modulevariant is de modulevariant (standaard, verlengd, verkort, …), gekoppeld aan een ingerichte opleidingsvariant (IOV), uit de globale modulevarianten die door een centrum georganiseerd wordt in een bepaalde lesplaats. Dit is wat gemeenzaam een ‘cursus’ genoemd wordt.
Ingerichte Opleidingsvariant (IOV): Een ingerichte opleidingsvariant is de opleidingsvariant uit het opleidingsaanbod waarvoor een centrum bevoegdheid heeft en die door een centrum georganiseerd wordt in een bepaalde vestigingsplaats.
INSZ: Identificatienummer Sociale Zekerheid, d.i. de unieke identificatiesleutel per natuurlijke persoon die gebruikt wordt in de gehele Sociale Zekerheid. Voor de personen opgenomen in het Rijksregister is dit het Rijksregisternummer; voor personen in het BIS-register is dit het BIS-nummer.
Les: Een les is een aaneensluitend tijdsvenster waarin contactonderwijs gegeven wordt aan de hele klas, in het kader van één ingerichte modulevariant.
Individuele arbeidservaring (IAE): Individuele arbeidservaring is een overkoepelende term voor alle vormen van onderwijs die op individuele basis doorgaan in een werksituatie. Een voorbeeld hiervan is een stage.
Vestigingsplaats (VPL): De gemeente waarin de lesplaats zich bevindt.
  terug naar boven

Registratierapport

Het registratierapport is een weergave van de gegevens die uw centrum via de centrumsoftware geregistreerd heeft in DAVINCI. Het wordt verstuurd op maandag, woensdag en vrijdag naar het e-mailadres dat gekend is in de DAVINCI databank. Dit rapport dient om te controleren of de gegevens die in DAVINCI aanwezig zijn overeen stemmen met de gegevens in de centrumsoftware. Voor een overzicht van het aantal financierbare cursisten moet men het financieringsrapport consulteren. Voor een overzicht van de in DAVINCI geregistreerde gegevens per cursist moet men het gedetailleerd registratierapport raadplegen.

Het Registratierapport bevat volgende velden:

  terug naar boven

Gedetailleerd registratierapport

Het gedetailleerd registratierapport is een weergave van de financieringsgegevens per cursist zoals geregistreerd door uw centrumsoftware in DAVINCI. Het wordt verstuurd op maandag, woensdag en vrijdag naar het e-mailadres dat gekend is in de DAVINCI databank. Dit rapport dient om te controleren of de gegevens over de cursisten overeen stemmen met de gegevens in de centrumsoftware.

Het Registratierapport (detail) bevat volgende velden:

  terug naar boven

Financieringsrapport

Het financieringsrapport geeft de financieringsstatus per IMV in DAVINCI weer. Het wordt verstuurd op maandag, woensdag en vrijdag naar het e-mailadres dat gekend is in de DAVINCI databank.

Het financieringsrapport bevat volgende velden:

 

 

  terug naar boven

Vragen en antwoorden

  terug naar boven