Volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Informatie voor cursisten, centra en personeel
Volwassenenonderwijs


Financiering

Financiering

Erkende centra worden door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd/gesubsidieerd. De financiering/subsidiëring voor een bepaald schooljaar wordt berekend op basis van de financierbare cursisten in de voorafgaande referteperiode. Het is de opdracht van de verificatie om de financierbaarheid van de cursisten te controleren.

Financieringsrapport 

Op maandag, woensdag en vrijdag wordt door de afdeling volwassenenonderwijs een financieringsrapport per e-mail verzonden naar elk centrum. Dit rapport vervangt het vroegere cvo 2-5 en cbe 2 rapport. Het financieringsrapport is een belangrijk rapport. Voor de verzending gebruikt AHOVOS het e-mailadres van het centrum zoals dat door het centrum is opgegeven voor gebruik in DAVINCI. Dit is het officiële e-mailadres dat voor alle communicatie gebruikt wordt. Als u dit rapport op een ander e-mailadres wenst, dan zal voortaan ook alle andere communicatie naar dit e-mailadres verstuurd worden.

 

Toegekende omkadering en werkingsmiddelen

Overzicht van de aan de centra toegekende omkadering en werkingsmiddelen voor de vorige schooljaren en het lopende schooljaar:
overzicht toegekende omkadering en werkingsmiddelen CVO en CBE (excel).

Overdracht van leraarsuren, VTE's en punten

De gegevensuitwisseling over de overdrachten verloopt via webedison. De technische brochure over deze zending vindt men op http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/download_lerenden.htm (technische brochure middelen). Enkel het deel 'Beschrijving record overdracht' is voor het volwassenenonderwijs van toepassing.

Volgende overdrachten zijn mogelijk:

Opmerking: overdrachten zijn enkel mogelijk van het ene centrum voor basiseducatie naar een ander centrum voor basiseducatie binnen het schooljaar, van het ene centrum voor volwassenenonderwijs naar een ander centrum voor volwassenenonderwijs binnen het schooljaar, of naar een volgend schooljaar van hetzelfde centrum.

De codes die kunnen gebruikt worden bij de zendingen vindt u op http://www.ond.vlaanderen.be/edison/Wie/Schoolauto/download_lerenden.htm

Elke zending overschrijft volledig de voorgaande zending. Elke nieuwe zending dient bijgevolg alle overdrachten van het schooljaar opnieuw te bevatten.

Voorbeeld: een centrum beslist op 20 september om 10 leraarsuren of 0,75 VTE om te zetten naar voordrachtgevers en zendt dit via Edison. Op 5 maart wenst men 5 punten over te dragen naar het volgend schooljaar. Dan moet men in een nieuwe zending een overdracht doen van 10 leraarsuren of 0,75 VTE naar voordrachtgevers en van 5 punten naar volgend schooljaar.

De uiterste datum voor het zenden van de aanwending van leraarsuren / VTE's voor voordrachtgevers is 1 oktober.

De uiterste datum voor het zenden van de andere overdrachten is 31 mei. Na deze uiterste data zijn de gezonden overdrachten definitief, d.w.z. dat de overgedragen punten en leraarsuren / VTE's niet meer kunnen worden aangewend in het centrum of in het schooljaar waaruit ze zijn overgedragen.

Raadpleeg ook de veelgestelde vragen over overdrachten.

Controle op de aanwending van de omkadering

De afdeling volwassenenonderwijs controleert de aanwending van de toegekende omkadering. Voor wat de CVO’s betreft, gebeurt dit vanaf de tweede helft van het schooljaar 13’-’14 op basis van de databanken DAVINCI en EPD. Dit veronderstelt evenwel dat de opdrachten in EPD correct worden gezonden. Voor de CBE’s gebeurt de ‘controle aanwending omkadering’ op basis van de documenten 3A en 3B.

In de loop van de maand september ontvangt ieder centrum per mail een document 3A en 3B waarop al een aantal basisgegevens staan ingevuld.

De handleiding voor het invullen van document 3A en het nieuwe document 3B wordt vermeld in de documenten zelf.

De documenten 3A en 3B zijn beveiligde documenten en moeten als dusdanig ingevuld en gezonden worden. Documenten waarvan de beveiliging werd verwijderd of omzeild, worden niet aanvaard. De beveiliging moet er immers voor zorgen dat de gegevens eenvormig zijn om te kunnen worden samengebracht. Indien uw softwareprogramma zelf de documenten kan genereren, dan kunt u de gegevens ervan kopiëren naar de niet beveiligde cellen. De beveiligde cellen worden automatisch ingevuld.

De definitieve versie van document 3A en de voorlopige versie van document 3B dienen ten laatste op 15 oktober per e-mail gezonden te worden naar gegevensbeheer.

De definitieve versie van document 3B dient ten laatste op 30 april per e-mail gezonden te worden naar gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be .

Opmerking : zowel de voorlopige als de definitieve versie van het document 3B moeten een overzicht geven van de geplande aanwending voor het ganse schooljaar. De gegevens mogen bijgevolg niet beperkt worden tot de aangewende VTE's van bijvoorbeeld het eerste semester.

Zowel de naam van de titularis als de naam van zijn/haar mogelijke vervanger (bij ziekte, bevallingsverlof of ander verlofstelsel) moet op het document 3B vermeld worden. Zo kunnen wij het ingevuld document 3B van uw Centrum aftoetsen met de betalingen van de personeelsleden die gedurende het schooljaar gebeurd zijn.

 

Extra middelen NT2 vluchtelingencrisis

Situering

De Vlaamse Regering besliste eind 2015 om in 2016 middelen toe te kennen aan de cvo en de cbe voor de inrichting van een extra aanbod NT2 ifv de vluchtelingencrisis. Om de centra in staat te stellen een vervolgaanbod in te richten worden ook voor het kalenderjaar 2017 extra middelen vrijgemaakt.

De werkgroep ‘NT2-overleg asiel’ volgt al vanaf het begin de verdeling en het gebruik van de extra middelen asiel op. Leden van deze werkgroep zijn de vertegenwoordigers van de koepels, het Agentschap Inburgering en Integratie + de stedelijke agentschappen Atlas Antwerpen en IN-Gent + het HvN Brussel, AHOVOKS, het Departement Onderwijs en Vorming, het kabinet Onderwijs en Vorming en het kabinet Inburgering.

Regelgeving

De toekenning van de middelen 2016 werd geregeld door artikel 70 van het ‘Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016’. Dit zogenaamde ‘programmadecreet’ werd op 17 december 2015 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. De tekst van het decreet en de memorie van toelichting vind je hier.

De toekenning van de middelen 2017 gebeurde via artikel 36 van het nieuwe programmadecreet, dat op 23 december 2016 werd gestemd door het Vlaams Parlement. De initiële tekst daarvan vind je hier, de aanpassingen werden verwerkt in artikel 196 sexies van het decreet volwassenenonderwijs.

 

 

Overzicht van de extra middelen i.f.v. de vluchtelingencrisis

Ten laste van het begrotingsjaar 2017 worden toegekend:

Aan de CVO:

Aan de CBE:

Deze verdeling van de middelen over de CVO en CBE kan evt. worden herzien door een besluit van de Vlaamse regering.

 

Parameter voor verdeling van de middelen

Het programmadecreet stipuleert dat de verdeling van de middelen dient te gebeuren op basis van het aantal unieke cursisten NT2 en alfabetisering NT2 in een inburgeringstraject.

De parameter die eind 2016 het best de extra instroom van vluchtelingen kon voorspellen, was het aantal ‘aanmeldingen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden bij het onthaalbureau dat instaat voor de opvolging’. Deze cijfers werden getrokken uit KBI Connect. Voor de initiële verdeling van de middelen werd gekeken naar de periode 1 mei 2015 tot 4 december 2015. In de loop van 2016 werden deze cijfers regelmatig opgevraagd i.f.v. eventuele bijsturingen.

De volgende categorieën zitten vervat in de cijfers:

Voor de verdeling van de middelen 2017 over de regio’s besliste de werkgroep voor een parameter die toelaat om de verhuisbewegingen van de cursisten te vatten, met name de woonplaats van de cursisten, zoals geregistreerd in KBI Connect.

 

Initiële verdeling van de middelen

De verdeling van de middelen gebeurt eerst tussen de CVO en de CBE, en vervolgens tussen  de regio’s (~ werkingsgebieden HvN), op basis van bovengenoemde parameter.

Tenslotte gebeurt er een niet-bindende verdeling over de centra, op basis van het aantal unieke cursisten NT2 in de voorgaande referteperiode (totaal reguliere middelen, extra middelen NT2 ifv de verhoogde taalvereiste A1-A2 en extra middelen asiel). Voor het toewijzen van een centrum aan een bepaalde regio wordt gekeken naar de hoofdvestigingsplaats.

De middelen bestaan steeds uit LeU/VTE en punten waarop de centra een trekkingsrecht krijgen en bijhorende werkingsmiddelen. Elk centrum ontvangt via dienstbrief een overzicht van de middelen waarop het volgens bovenstaande berekening een beroep kan doen.

Bij de initiële verdeling van de middelen is 100% ‘gegarandeerd’, wat betekent dat het extra aanbod al kan -maar uiteraard niet moet- volledig ingericht of gepland worden, binnen de vooropgestelde periode (in dit geval kalenderjaar). Bij elke tussentijdse evaluatie wordt het ‘gegarandeerde’ aandeel verlaagd zodat de middelen die nog niet ingericht/ gepland zijn, mits akkoord binnen de werkgroep, herverdeeld kunnen worden over de centra.

 

Afstemming vraag en aanbod, verschuiven van middelen tussen de centra

Het inrichten van extra aanbod en het bijhorend gebruik van de extra middelen wordt binnen de regio’s afgestemd tussen de centra en het HvN op het regionale NT2-overleg. Gewenste afwijkingen van de verdeling van de middelen worden door het centrum gemotiveerd en besproken op dit overleg.

Als er beslist wordt tot een andere verdeling binnen de regio, dan wordt dit door het HvN / AgII geregistreerd en via mail gecommuniceerd naar alle centra in de regio én naar AHOVOKS. Pas als AHOVOKS dit geregistreerd en via dienstbrief bevestigd heeft kan een centrum het nieuw toegekende aantal LeU/ VTE aanwenden.

Als er op het NT2-overleg geen akkoord wordt gevonden over een evt. herverdeling van de middelen dan heeft AHOVOKS het laatste woord.

 

Gebruik van de extra middelen

De extra middelen asiel worden op kalenderjaar en niet op schooljaarbasis toegekend. Dat betekent dat met de middelen van 2016 alleen modules die starten na 1/1/2016 en die eindigen voor 31/12/2016 gefinancierd kunnen worden. Voor 2017 geldt dezelfde logica: enkel modules die starten na 1/1/2017 en eindigen voor 31/12/2017 kunnen met de extra middelen asiel 2017 gefinancierd worden.

Omwille van de budgettaire en boekhoudkundige logica kunnen er met deze middelen geen modules ingericht worden die over de jaarwissel 2016-2017 heen gaan. Voor zulke modules kunnen de financieringsbronnen ‘decretale middelen’ of ‘verhoogde taalvereiste inburgering’ worden aangesproken.

De middelen moeten volgens de bepalingen in het programmadecreet aangewend worden voor de organisatie van bijkomende opleidingen van het studiegebied NT2 (SVWO) en van de leergebieden NT2 en alfabetisering NT2 (CBE) die de verhoogde instroom van vluchtelingen in een inburgeringstraject met zich meebrengt. Andere cursisten kunnen evenwel ook aansluiten bij deze modules.

De middelen zijn te gebruiken voor alle modules die onder het studie- en leergebied NT2 en alfa NT2 vallen: open modules, geletterdheidsmodules, ...

Bij het plannen en inrichten is het belangrijk om te streven naar een zekere continuïteit in de organisatie van NT2 in de centra, los van de financieringsbron waarmee de modules worden ingericht.

Er wordt aan de centra gevraagd  om de drie financieringsbronnen op een correcte, doordachte manier in te zetten zodat er tegemoet gekomen kan worden aan de verschillende noden op het vlak van NT2.

Tijdens de tussentijdse- en eindevaluatie zal er op basis van de geregistreerde data gekeken worden naar gegevens als klasgrootte en -samenstelling, participatie, uitstroom, etc.

De extra middelen voor de vluchtelingencrisis genereren geen lesurencursist voor volgend schooljaar.

 

Aanstellen van leraren (Leraarsuren – CVO)

De extra LeU kunnen maar worden gebruikt als er effectief aanbod wordt ingericht of gepland.

Met de toegekende LeU kunnen in de CVO personeelsleden aangesteld worden als tijdelijk personeelslid in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs.

Wanneer een vast benoemd personeelslid belast wordt met een onderwijsopdracht in het kader van de extra middelen NT2, dan kan dit door:

Bij evt. cumulatie geldt dat het salaris van de personeelsleden voor aanstellingen binnen de decreten rechtspositie beperkt is tot 140% van een voltijdse onderwijsopdracht, ook wanneer ze opnieuw in actieve dienst treden (HI).

De LeU kunnen ingezet worden voor coördinatie-opdrachten, voor een maximum van 10%. Er kunnen uiteraard maar coördinatie-uren ingezet worden als er ook lessen worden ingericht.

 

Aanstellen van leraren (VTE – CBE)

De extra LeU kunnen maar worden gebruikt als er effectief aanbod wordt ingericht of gepland.

De toegekende VTE kunnen enkel ingezet worden voor het aanstellen van personeelsleden binnen de functie van leraar basiseducatie.

De VTE kunnen ingezet worden voor coördinatie-uren, voor een maximum van 10%. Er kunnen uiteraard maar coördinatie-uren ingezet worden als er ook lessen worden ingericht.

 

Punten

CVO:

CBE:

Het recht op punten is in verhouding tot het aantal gebruikte LeU/VTE.

Het puntenaantal wordt toegekend voor de periode januari-december. Zoals het algemene principe van de aanwending van de puntenenveloppe dat vereist, kunnen er voor deze aanwending echter geen gecomprimeerde opdrachten zijn tijdens een deel van het (schol)jaar.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken: als je centrum 100 punten toegewezen wordt, dan krijg je op de dienstbrief van december 100 punten voor de periode januari – december. Je kan bijgevolg deze 100 punten gebruiken op elk moment van het jaar. je kan deze echter niet modulair inzetten (bijvoorbeeld 200 punten tijdens de eerste jaarhelft en 0 punten tijdens de tweede jaarhelft).

Het is aan elk centrum om met deze puntenlogica tijdens het schooljaar rekening te houden! Belangrijk daarbij is dat het aantal ingerichte punten nooit het aantal toegekende punten overschrijdt en dat het aantal punten de facto in verhouding blijft met het ingerichte aanbod. Als het gebruik van de punten in verhouding toch beduidend hoger zou zijn dan het ingerichte aanbod, dan kan n.a.v. de controle omkadering aan het centrum gevraagd worden om dit te verantwoorden en kan er eventueel een terugvordering gebeuren.  

Om te vermijden dat enerzijds te kleine puntenaantallen en anderzijds de afrondingen van deze puntenwaarden,  het puntensaldo onbruikbaar zouden maken, werden de punten van de twee extra budgetten samengeteld. Zij moeten onder één code geregistreerd worden (zie verder).

 

Werkingsmiddelen

Het recht op werkingsmiddelen is in verhouding tot het aantal gebruikte LeU/VTE. Basis voor de berekening is het aantal ingerichte lesuren in DAVINCI. Het is dus belangrijk om tijdig de modules in te plannen die je met de extra middelen wil inrichten.

Per ingericht/ gepland lesuur ontvangen de CVO in 2017 een bedrag van 9,02 euro en de CBE een bedrag van 17,71 euro.

De werkingsmiddelen worden in schijven uitgekeerd, om de drie maanden. De laatste berekening gebeurt eind december. De uitbetaling van elke schijf volgt een maand na elke berekening.

Registratie

NT2 kan momenteel gefinancierd worden door drie verschillende financieringsbronnen: de reguliere omkadering, de extra middelen verhoogde taalvereiste inburgering en de extra middelen asielcrisis. Een module kan slechts onder 1 financieringsbron geregistreerd worden, combinaties zijn niet mogelijk. De registratie langs personeelskant (LeU/VTE, coördinatie-uren, punten) en langs de aanbodzijde (DAVINCI) moet in alle gevallen sporen om een goede opvolging en controle mogelijk te maken. Een correcte en tijdige registratie is dus zeer belangrijk!

Voor de registratie van de extra middelen werden codes aangemaakt in EPD en DAVINCI. De extra middelen NT2 voor de vluchtelingencrisis zijn als volgt te registreren (voor de vergelijking geven we ook de registratiecodes van de extra middelen verhoogde taalvereiste inburgering):

CVO en CBE (vanaf 1/1/2017) DAVINCI
(finanieringsbron)
Leraarsuren Coördinatie uren Punten
Asielcrisis PROJECT_FIN_ASIEL

OOM code 22

‘bijkomende middelen NT2 asielcrisis’

OOM code 22 én

- Onderwijsopdr.: vakcode 886

- Andere opdracht: vakcode 977
OOM code 22
(Verhoogde taalvereiste inburgering) PROJECT_FIN_VTI

OOM code 20

‘bijkomende middelen NT2 inburgering’

OOM code 20 én

- Onderwijsopdr.: vakcode 886

- Andere opdracht: vakcode 977
OOM code 22 (!)

 

CBE DAVINCI
(finanieringsbron)
VTE Punten
Asielcrisis PROJECT_FIN_ASIEL

Tot 31 december 2016:

Duidelijke vermelding op het formulier ‘opdrachtmelding’: Extra middelen NT2-asielcrisis

EN het speciaal ontworpen excel document  invullen

Vanaf 1 januari 2017:

Zie EPD-codes hierboven

Tot 31 december 2016:

Duidelijke vermelding op het formulier ‘opdrachtmelding’: Extra middelen NT2

EN personeelsleden opnemen in document 3A

Vanaf 1 januari 2017;

Zie EPD-codes hierboven

(Verhoogde taalvereiste inburgering) PROJECT_FIN_VTI

Tot 31 december 2016:

Duidelijke vermelding op het formulier ‘opdrachtmelding’: Extra middelen NT2-inburgering

EN het speciaal ontworpen excel document  invullen

Vanaf 1 januari 2017:

Zie EPD-codes hierboven

Tot 31 december 2016:

Duidelijke vermelding op het formulier ‘opdrachtmelding’: Extra middelen NT2

EN personeelsleden opnemen in document 3A

Vanaf 1 januari 2017:

Zie EPD-codes hierboven

De individuele cursisten moeten geregistreerd worden met de gebruikelijke codes voor de vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

Twee keer jaarlijks - op het einde van het schooljaar en op het einde van het kalenderjaar- wordt de controle gedaan en moet het aantal lesuren in DAVINCI kloppen met het aantal geregistreerde LeU/VTE. Als dat niet het geval is dan kan er een correctie gevraagd worden met een terugvordering aan het centrum tot gevolg.

Langs de aanbodzijde kunnen eventuele correcties m.b.t. de financieringsbron in DAVINCI gebeuren tot aan het fotomoment (= 28 dagen na het registratiemoment), latere correcties worden niet meer aanvaard. Voor de timing van de personeelszendingen gelden dezelfde principes zoals bepaald in de omzendbrief VWO/2015/01. Alle opdrachtmeldingen voor een schooljaar worden definitief afgesloten op 31 augustus. Het aanwendingsrapport ‘niet-organieke uren CVO’ geeft een overzicht van alle niet-organieke uren (LeU). Het rapport wordt elke 26ste van de maand ter beschikking gesteld via Mijn Onderwijs. Na de opstart van het elektronische zenden in de centra voor basiseducatie zal bekeken worden om dit rapport ook ter beschikking te stellen van de CBE.

 

Verificatie

Het programmadecreet bepaalt dat de centra gemengde klassen (inburgeraars niet-inburgeraars) kunnen inrichten en cursisten bedienen vanaf het moment dat ze een intake doorlopen hebben en aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voldoen.

Voor de verificatie moeten alle cursisten voldoen aan de basisvoorwaarden:

Participaties moeten geregistreerd worden. Er zullen steekproefsgewijze controles gebeuren op een tijdige en correcte registratie van de participaties én op de effectieve participatiegraad.

 

Monitoring

AHOVOKS doet een maandelijkse opvolging van het gebruik van de middelen via een vergelijking van de registratie voor personeel/ DAVINCI.

Tweemaandelijks komt de werkgroep ‘NT2-overleg asiel’ samen voor het bespreken van kwalitatieve en kwantitatieve info uit de regio’s en verdere cijferanalyse.

 

Eventuele herverdeling van de middelen

Op basis van de resultaten van de evaluatie door de werkgroep gebeurt een eventuele bijsturing/ herverdeling van de middelen over de regio’s/ centra heen. Als dat gebeurt dan worden de centra daar van op de hoogte gebracht via Mijn Onderwijs.

Na een herverdeling kan er binnen de regio’s opnieuw via het NT2-overleg asiel worden bijgestuurd.

 

Uitbreiden onderwijsbevoegdheid

1) Kalenderjaar 2016

Het programmadecreet van 17/12/2015 stipuleert dat het bestuur van een CVO een bestaande onderwijsbevoegdheid voor een opleiding van het studiegebied NT2 in een andere vestigingsplaats kan uitoefenen dan in de vestigingsplaatsen waarvoor deze is toegekend, als aan een aantal voorwaarden is voldaan:

1° de aanvraag kadert in een project van beperkte duur in 2016;

2° de opleiding waarop de aanvraag betrekking heeft wordt ingericht i.s.m. een bedrijf, dienst of organisatie waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten;

3° er is een ondertekend akkoord van elk ander centrumbestuur dat in deze vestigingsplaats onderwijsbevoegdheid bezit voor dezelfde opleiding;

4° er is een protocol van het LOC.

Om de aanvragen te stroomlijnen maakten we een checklist op waarmee centra kunnen aftoetsen of hun aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden. De aanvragen voor het uitbreiden van de onderwijsbevoegdheid zelf worden ingediend via de mailbox gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be .

Opmerking: de logica van de werkingsgebieden speelt niet bij het toekennen van deze tijdelijke uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid.

Als de administratie de aanvraag ontvangen heeft, toetst ze af of aan alle voorwaarden is voldaan, registreert ze de bevoegdheid in DAVINCI en geeft ze het centrum na ca. één week bevestiging van de (al dan niet) toekenning.

2) Kalenderjaar 2017

Om de continuïteit van het aanbod in de reeds toegekende tijdelijke vestigingsplaatsen te garanderen werd in de commissie onderwijs van 15 december een parlementair amendement aangenomen om de regeling van de tijdelijke vestigingsplaatsen te verlengen tot schooljaar 2016-2017 (i.p.v. begrotingsjaar 2016). Dat voorstel wordt eind december plenair gestemd. De centra die in 2016 tijdelijke onderwijsbevoegdheid kregen, zullen begin 2017 door AHOVOKS gecontacteerd worden.

 

 

Varia

 

Extra middelen NT2 verhoogde taalvereiste inburgering

Situering

Op 7 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid goed. In dat decreet wordt bepaald dat inburgeraars niet langer enkel NT2 richtgraad 1- A1 (Breakthrough) maar ook richtgraad 1 - A2 (Waystage) dienen te volgen. Een uitzondering geldt voor de alfa-cursisten: voor hen blijft het taalniveau beperkt tot A1. Deze maatregel ging in voege op 1 september 2014.

NT2-centra kregen voor het schooljaar 2014-2015 een eerste keer extra middelen toegewezen om aan de verhoogde instroom tegemoet te kunnen komen. Ook voor het schooljaar 2016-2017 werden extra middelen voorzien, voor een totaal van ca. 9,9 mio euro.

 

Regelgeving

Deze materie wordt geregeld in artikel 196 quater van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs. Artikel 66 van het ‘Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 voerde eind 2016 een aantal wijzigingen door aan dat artikel 196 quater:

 

Overzicht van de extra middelen i.f.v. de verhoogde taalvereiste inburgering

Voor het schooljaar 2016-2017 worden toegekend:

Aan de CVO:

Aan de CBE:

 

Verdeling van de middelen

De middelen worden verdeeld over de centra op basis van het aantal unieke cursisten NT2 in de voorgaande referteperiode (totaal reguliere middelen en extra middelen NT2 ifv de verhoogde taalvereiste A1-A2).

In juni 2016 werd de initiële verdeling gedaan van de middelen over de centra. De dienstbrief van december 2016 vervat de eerste herverdeling van de middelen, op basis van wat er al ingericht en gepland werd (zie verder). Een tweede en laatste herverdeling van de middelen gebeurt in april 2017.

 

Gebruik van de extra middelen

Het centrum kan 100% van de verkregen uren meteen inplannen, over het lopende schooljaar heen. Een centrum is niet verplicht alle toegekende leraarsuren/VTE in te zetten. De niet aangewende middelen zullen na evaluatie herverdeeld worden naar de centra met een grote nood.

De middelen moeten aangewend worden voor de organisatie van bijkomende opleidingen in functie van de verhoogde taalvereiste inburgering. Andere cursisten kunnen evenwel ook aansluiten bij deze modules!

Er wordt aan de centra gevraagd  om de drie financieringsbronnen op een correcte, doordachte manier in te zetten zodat er tegemoet gekomen kan worden aan de verschillende noden op het vlak van NT2. Bij de eindevaluatie zal er op basis van de geregistreerde data gekeken worden naar gegevens als klasgrootte en -samenstelling, participatie, uitstroom, etc.

 

Aanstellen van leraren (Leraarsuren – CVO en VTE – CBE)

Voor het aanstellen van leraren is dezelfde logica van kracht als voor de extra middelen i.f.v. de vluchtelingencrisis: zie hoger op deze pagina.

 

Punten

Om te vermijden dat enerzijds te kleine puntenaantallen en anderzijds de afrondingen van deze puntenwaarden,  het puntensaldo onbruikbaar zouden maken, werden de punten van de twee extra budgetten samengeteld. Zij moeten ook onder één code geregistreerd worden (zie verder).

De controle op de punten (pro-rata inzet t.o.v. de LeU/VTE) kan maar gebeuren ná het einde van het schooljaar. Het is aan elk centrum om hier tijdens het schooljaar rekening mee te houden!  Het aantal ingerichte punten mag het aantal toegekende punten niet overschrijden en het gebruik van de punten moet in verhouding zijn t.o.v. het aantal gebruikte LeU/VTE.

 

Werkingsmiddelen

Het recht op werkingsmiddelen is in verhouding tot het aantal gebruikte LeU/VTE. Basis voor de berekening is het aantal ingerichte lesuren in DAVINCI.

Per ingericht/ gepland lesuur ontvangen de CVO in het schooljaar 2016-2017 een bedrag van 8,5 euro en de CBE een bedrag van 15,7 euro.

De werkingsmiddelen worden in schijven uitgekeerd, om de drie maanden. De uitbetaling van elke schijf volgt een maand na elke berekening.

 

Registratie

NT2 kan momenteel gefinancierd worden met drie verschillende financieringsbronnen. De registratie langs personeelskant (LeU/VTE, coördinatie-uren, punten) en langs de aanbodzijde (DAVINCI) moet in alle gevallen sporen om een goede opvolging en controle mogelijk te maken.

Voor de registratie van de extra middelen werden extra codes aangemaakt in EPD en DAVINCI. De extra middelen zijn verhoogde taalvereiste inburgering zijn als volgt te registreren (voor de vergelijking geven we ook de registratie mee van de extra middelen voor de vluchtelingencrisis):

CVO en CBE (vanaf 1/1/2017) DAVINCI
(finanieringsbron)
Leraarsuren Coördinatie uren Punten
(Asielcrisis) PROJECT_FIN_ASIEL

OOM code 22

‘bijkomende middelen NT2 asielcrisis’

OOM code 22 én

- Onderwijsopdr.: vakcode 886

- Andere opdracht: vakcode 977
OOM code 22
Verhoogde taalvereiste inburgering PROJECT_FIN_VTI

OOM code 20

‘bijkomende middelen NT2 inburgering’

OOM code 20 én

- Onderwijsopdr.: vakcode 886

- Andere opdracht: vakcode 977
OOM code 22 (!)

 

CBE DAVINCI
(finanieringsbron)
VTE Punten
(Asielcrisis) PROJECT_FIN_ASIEL

Tot 31 december 2016:

Duidelijke vermelding op het formulier ‘opdrachtmelding’: Extra middelen NT2-asielcrisis

EN het speciaal ontworpen excel document  invullen

Vanaf 1 januari 2017:

Zie EPD-codes hierboven

Tot 31 december 2016:

Duidelijke vermelding op het formulier ‘opdrachtmelding’: Extra middelen NT2

EN personeelsleden opnemen in document 3A

Vanaf 1 januari 2017:

Zie EPD-codes hierboven

Verhoogde taalvereiste inburgering PROJECT_FIN_VTI

Tot 31 december 2016:

Duidelijke vermelding op het formulier ‘opdrachtmelding’: Extra middelen NT2-inburgering

EN het speciaal ontworpen excel document  invullen

Vanaf 1 januari 2017:

Zie EPD-codes hierboven

Tot 31 december 2016:

Duidelijke vermelding op het formulier ‘opdrachtmelding’: Extra middelen NT2

EN personeelsleden opnemen in document 3A

Vanaf 1 januari 2017:

Zie EPD-codes hierboven

De individuele cursisten moeten gezonden worden met de gebruikelijke codes voor de vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

Twee keer jaarlijks - op het einde van het schooljaar en op het einde van het kalenderjaar- wordt de controle gedaan en moet het aantal lesuren in DAVINCI kloppen met het aantal geregistreerde LeU/VTE. Als dat niet het geval is dan kan er een correctie gevraagd worden met een terugvordering aan het centrum tot gevolg.

Langs de aanbodzijde kunnen eventuele correcties m.b.t. de financieringsbron in DAVINCI gebeuren tot aan het fotomoment (= 28 dagen na het registratiemoment), latere correcties worden niet meer aanvaard. Voor de timing van de personeelszendingen gelden dezelfde principes zoals bepaald in de omzendbrief VWO/2015/01. Alle opdrachtmeldingen voor een schooljaar worden definitief afgesloten op 31 augustus. Het aanwendingsrapport ‘niet-organieke uren CVO’ geeft een overzicht van alle niet-organieke uren (LeU). Het rapport wordt elke 26ste van de maand ter beschikking gesteld via Mijn Onderwijs. Na de opstart van het elektronische zenden in de centra voor basiseducatie zal bekeken worden om dit rapport ook ter beschikking te stellen van de CBE.

 

Verificatie

De regelgeving bepaalt dat de centra gemengde klassen (inburgeraars niet-inburgeraars) kunnen inrichten en cursisten bedienen vanaf het moment dat ze een intake doorlopen hebben en aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voldoen.

Voor de verificatie moeten alle cursisten voldoen aan de basisvoorwaarden, ook als de modules met extra middelen gefinancierd worden:

Ook de participaties moeten worden geregistreerd en ze zullen door de verificatie worden gecontroleerd.

 

Monitoring en evt. herverdeling

Er gebeurt door AHOVOKS een maandelijkse opvolging van het gebruik van de middelen via een vergelijking van de registratie voor personeel/ DAVINCI.

Op basis van de resultaten van de monitoring gebeurt een eventuele herverdeling van de middelen over de centra heen. Als dat het geval is dan worden de centra daar van op de hoogte gebracht via Mijn Onderwijs.

De herverdeling gebeurt op twee momenten, op basis van onderstaande principes:

December:

Mei:

De evt. herverdeling van de middelen wordt steeds via een dienstbrief in Mijn Onderwijs aan de centra gecommuniceerd.

 

Toekomst van de extra middelen verhoogde taalvereiste

Over de inkanteling van deze extra middelen NT2 in de reguliere omkadering werd nog geen definitieve beslissing genomen. De lesuren en financierbare cursisten zullen wel gemonitord worden en ook de verificatie-aanpak laat een evt. inkanteling toe.