Volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Informatie voor cursisten, centra en personeel
Volwassenenonderwijs


Huizen van het Nederlands en NT2

De Huizen van het Nederlands hebben als doelstelling het optimaliseren van de dienstverlening ten aanzien van anderstaligen die Nederlands willen leren gericht op sociale, professionele en educatieve redzaamheid. Hiertoe oriënteren de Huizen van het Nederlands anderstaligen op een deskundige en neutrale wijze naar het meest gepaste aanbod Nederlands tweede taal (CVO’s, CBE’s en universitaire talencentra) en dragen zo bij tot de integratie van anderstalige volwassenen en tot de inburgering van de anderstalige nieuwkomers.

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert acht Huizen van het Nederlands. Naast de drie stedelijke Huizen van het Nederlands in Antwerpen, Brussel en Gent, telt elke Vlaamse provincie een Huis van het Nederlands.

De Huizen van het Nederlands zijn verenigingen zonder winstoogmerk. De bestuursorganen van de Huizen van het Nederlands zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van volgende instellingen voor zover zij gelegen zijn binnen het werkingsgebied:
- Centra voor Basiseducatie;
- Centra voor Volwassenenonderwijs;
- universitaire talencentra;
- onthaalbureaus;
- centra voor beroepsopleiding van de VDAB;
- Syntra-opleidingsplaatsen;
- lokale overheden.

Raadpleeg de website van de Huizen van het Nederlands voor de gegevens van het Huis in jouw regio en voor meer info over hun werking.

 

Regelgeving en beleid

Raadpleeg de regelgeving voor de Huizen van het Nederlands.

naar boven

 

Partners van de Huizen van het Nederlands

De Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie

Consortia Volwassenenonderwijs

Inburgeringsbeleid

Het volgen van een opleiding Nederlands tweede taal kan een voorwaarde zijn om een attest van inburgering te behalen.

Meer info over het inburgeringsbeleid vind je op de website Inburgering.
Op deze website vind je onder meer

Vlaamse Wooncode

Om als kandidaat-huurder in aanmerking te komen voor een sociale woning, moet men ondermeer voldoen aan de taalbereidheid. Een kandidaat-huurder die niet beschikt over een vereist getuigschrift, studiebewijs, diploma of vrijstelling, kan doorverwezen worden naar het bevoegde Huis van het Nederlands voor het vaststellen van het taalniveau. In sommige gevallen zal het Huis van het Nederlands de kandidaat-huurder moeten oriënteren naar een gepast aanbod NT2.

Meer info over de taalbereidheid vind je op de website van de VMSW (de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen).

Lees ook het decreet houdende de Vlaamse Wooncode.

Andere opleidingsverstrekkers

VDAB organiseert voor anderstalige werkzoekenden en werknemers specifieke vervolgopleidingen Nederlands, bij voorkeur in de vorm van nevenschakeling met een beroepsopleiding of werkervaring, en taalondersteuning in functie van beroepsopleiding en werk. Meer informatie over dit aanbod vind je op de website van VDAB.

Het Syntra-netwerk organiseert voor anderstalige (kandidaat)ondernemers of anderstalige (kandidaat)medewerkers van ondernemers specifieke taalvaardigheidscursussen bij voorkeur in de vorm van nevenschakeling met de opleiding (leertijd of ondernemersvormingen). Voor meer informatie over dit aanbod kan je contact opnemen met het Syntra-netwerk.

Anderstalige jongeren kunnen beroep doen op het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers.

naar boven

 

Registratie regelmatige deelname cursisten NT2 - info voor aanbodsverstrekkers

Sommige cursisten NT2 volgen hun opleiding in het kader van een inburgeringstraject of een traject naar werk, of als voorwaarde voor het huren van een sociale woning of het verkrijgen van een leefloon. Om te kunnen opvolgen of deze cursisten effectief les volgen, moeten de aanbodsverstrekkers en de Huizen van het Nederlands een aantal gegevens doorgeven aan de Kruispuntbank Inburgering (KBI). Het gaat hier om de cursistgegevens, de cursus- en lesplanning, de aan- en afwezigheden van cursisten en hun eindresultaat.
 
In een korte presentatie lees je de basisprincipes (ppt, 17 dia's, 2 MB) van de data-uitwisseling.

Op de website van de beheerder van de KBI vind je alle technische brochures en de gedetailleerde handleidingen. Het wachtwoord voor toegang tot deze website kan je aanvragen via Aron De Hondt (aron.dehondt@ond.vlaanderen.be of 02/ 553 98 14).

In de Handleiding kwaliteitscontrole data-uitwisseling NT2 (pdf, 9 p.) lees je hoe je als aanbodsverstrekker zelf kan controleren of de uitwisseling van de data correct en tijdig gebeurde.

 

naar boven

 

Zomeraanbod NT2

Jaarlijks wordt er een oproep gedaan om in de zomermaanden opleidingen Nederlands tweede taal aan te bieden. De Vlaamse overheid wil immers in continuïteit van dit aanbod voorzien, zeker in regio’s met wachtlijsten voor deze opleiding.

Het zomeraanbod NT2 werd enkele jaren geleden structureel in het decreet volwassenenonderwijs ingevoegd in de artikelen 107 quater en 107 quinquies.
De aanvraagprocedure en de opsomming van de ontvankelijkheids-, selectie- en voorrangscriteria zijn terug te vinden in de
omzendbrief ‘Erkenning en financiering of subsidiëring van de CVO en de CBE’ VWO/2011/01, onder punt 9.2.

De projectaanvragen zijn alleen ontvankelijk als ze voldoen aan volgende criteria:

  1. heeft betrekking op de modules NT2-Breaktrough persoonlijk en NT2-Breaktrough publiek van de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het studiegebied Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2; (Opgelet de uitbreiding naar richtgraad 2 is aanvaard door de Vlaamse Regering, maar onder voorbehoud van het advies van de Raad van State en de goedkeuring door het Vlaamse Parlement)

  2. het aantal lestijden van de module(s) waarop de aanvraag betrekking heeft, wordt vermeld;

  3. de startdatum van de module(s) waarop de aanvraag betrekking heeft, bevindt zich in de maanden juli of augustus;

  4. het protocol van de onderhandeling over de organisatie van aanbod NT2 in de maanden juli en augustus is bij de aanvraag bijgevoegd.

Indien het voorziene subsidiebedrag ontoereikend is om aan alle ontvankelijke aanvragen een subsidie toe te kennen, dan wordt er prioriteit gegeven aan:

  1. de aanvragen van Centra voor Volwassenenonderwijs die op het moment van de aanvraag beschikken over een wachtlijst voor de opleiding NT2 richtgraad 1 (cfr. aanbodbevraging NT2 september 2014, februari 2015,  september 2016 en februari 2017);

  2. de aanvragen die betrekking hebben op de organisatie van opleidingen NT2 voor inburgeraars die prioriteit genieten voor een inburgeringstraject;

  3. de aanvragen van de Centra voor Volwassenenonderwijs die het meest aantal lesurencursist in het studiegebied NT2 gegenereerd hebben in de laatst afgesloten referteperiode.

Indien een centrum meerdere aanvragen heeft ingediend die ontvankelijk zijn, wordt de tweede aanvraag van dat centrum pas goedgekeurd nadat er subsidies zijn toegekend aan de aanvragen van de andere centra.

Het centrum ontvangt voor de goedgekeurde aanvragen een subsidie van 93,94 euro per lestijd. In deze subsidie zit een bedrag aan werkingsmiddelen vervat. Bij de organisatie van het zomeraanbod kan geen inschrijvingsgeld gevraagd worden aan de cursisten. Het centrum dient uiterlijk 1 maand na het aflopen van het zomeraanbod een eindrapport (inclusief een financieel overzicht van de relevante kosten met inbegrip van de loonkost) in bij de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs.

Indien u interesse heeft, kunt u uiterlijk op 31 maart 2017, via mail, een projectaanvraag indienen bij gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be .

Veelgestelde vragen door Huizen van het Nederlands

Raadpleeg de pagina met veelgestelde vragen.

naar boven