Volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Informatie voor cursisten, centra en personeel
Volwassenenonderwijs


Organisatie van het onderwijsaanbod

Onderwijsbevoegdheid van de Centra voor Volwassenenonderwijs

Raadpleeg op onderwijs.vlaanderen.be de pagina over onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs.

Opleidingsprofielen, (specifieke) eindtermen en basiscompetenties

Ben je op zoek naar een opleidingsprofiel of wil je de de eindtermen en basiscompetenties kennen van een opleiding in het volwassenenonderwijs?
Raadpleeg dan de rubriek 'volwassenenonderwijs' van de website van de Entiteit Curriculum' (het vroegere DVO).

Op de algemene website van de Entiteit Curriculum vind je onder meer info over ICT en talen, publicaties van de Entiteit en nuttige links.

Module 'Basis'

Sommige opleidingsprofielen bevatten een module 'Basis'. Deze module 'Basis' is bedoeld voor cursisten die nog niet de elementaire basiscompetenties verworven hebben die noodzakelijk zijn om de opleiding met goed gevolg te kunnen voortzetten. Het is niet noodzakelijk voor elke cursist om de module 'Basis ...' te volgen. De centra kunnen de module 'Basis...' in nevenschakeling aanbieden.

Voor de eerste reeks goedgekeurde opleidingsprofielen (d.w.z. de opleidingsprofielen van de studiegebieden textiel, kant, koeling en warmte en mechanica-elektriciteit die op 1 september 2005 ingevoerd werden) waarbij er een volgorderelatie tussen de basismodule en de volgende modules van de opleiding bepaald is, geldt een overgangsregeling. De lijst vind je hier.
In afwachting van de herwerking van het opleidingsprofiel zal de verificatie bij de controle van de toelatingsvoorwaarden geen rekening houden met de volgorderelatie tussen de module 'Basis...' en de volgende modules van een opleiding.

Om de cursisten in de mogelijkheid te stellen het certificaat van een opleiding te behalen, moeten de centra wel een vrijstelling van de module 'basis' verlenen in het geval de cursisten de competenties van deze module al hebben verworven.

Leerplannen

Hieronder vind je per net waar je de leerplannen voor het volwassenenonderwijs kunt aanvragen:

Naar boven

 

De organisatie van het gecombineerd onderwijs

Het volwassenenonderwijs kan georganiseerd worden als contactonderwijs of als gecombineerd onderwijs. Dit laatste is een combinatie van afstandsonderwijs en contactonderwijs. Deze mogelijkheid komt tegemoet aan de vraag naar meer flexibiliteit van het aanbod. Gecombineerd onderwijs biedt immers meer kansen aan cursisten die niet in de mogelijkheid zijn om op regelmatige tijdstippen les te volgen in het centrum.

Vanaf het schooljaar 2009-2010 is het mogelijk om modules bijna volledig in afstandsonderwijs te organiseren: enkel het evaluatiemoment moet nog gebeuren in contactonderwijs. Dit zorgt ervoor dat er heel wat variatie mogelijk is tussen het aandeel afstandsonderwijs en het aandeel contactonderwijs.

Er zijn een aantal maatregelen genomen om het gecombineerd onderwijs aan te moedigen. Modules die minstens 25% aan afstandsonderwijs bevatten komen in aanmerking voor een financiering aan 120%. Bovendien trekt de Vlaamse overheid jaarlijks middelen uit binnen de beschikbare begrotingskredieten om een aantal centra te ondersteunen die een opleiding willen starten met een substantieel aandeel afstandsonderwijs, dit noemen we de aanvullende financiering of subsidiëring voor het gecombineerd onderwijs.

We zetten hieronder de verschillende mogelijkheden op een rijtje.

Modules met minder dan 25% afstandsonderwijs

Deze modules komen niet in aanmerking voor de 120%-financiering. Deze modules worden dus ook niet bijkomend gescreend door de inspectie. Ze vallen onder de normale kwaliteitszorg van de inspectie, net zoals alle andere modules.

Modules met minstens 25% afstandsonderwijs

Een module gecombineerd onderwijs met minstens 25% afstandsonderwijs kan in aanmerking komen voor een vermenigvuldiging met factor 1,2 van het volume lesurencursist dat die module genereert.

Om in aanmerking te komen dient het centrum ten laatste twee maanden voor de aanvang een elektronische aanvraag in met het daartoe bestemde aanvraagformulier. Indien het gecombineerd onderwijs georganiseerd wordt in de loop van de maand september, dan wordt de aanvraag ten laatste op 30 juni van het voorafgaand schooljaar ingediend.

Deze modules worden gescreend door de inspectie die nagaat of de vooropgestelde doelstellingen behaald worden.

Als de inspectie een positief advies uitbrengt, krijgt je centrum een vermenigvuldiging van het volume lesurencursist met factor 1,2 voor het gecombineerd onderwijs gedurende vijf opeenvolgende schooljaren. Tijdens deze periode moet je geen nieuwe aanvraag indienen.

Voor meer details betreffende de aanvraagprocedure en voor het  aanvraagformulier verwijzen we naar de
omzendbrief VWO/2011/01. Je vindt het aanvraagformulier (word, 2 p.) als bijlage bij deze omzendbrief.

De lijst met modulecodes wordt via DAVINCI ter beschikking gesteld en zou via de centrumsoftware geraadpleegd moeten kunnen worden. Als dat niet het geval is dan vindt u de lijst hier (versie 10 september 2014).

Opgelet: deze modules worden beschouwd als regulier onderwijsaanbod, voor deze modules gebruik je dus organieke leraarsuren. De uren die een personeelslid als afstandsonderwijs geeft, worden zoals opdrachten in het contactonderwijs gezonden:

Aanvullende financiering of subsidiëring voor het gecombineerd onderwijs: voor projecten

Het opstarten van een opleiding met een substantieel aandeel in afstandsonderwijs, namelijk minstens 50% van de hele opleiding, vraagt extra inspanningen van je centrum. Om je hierbij te ondersteunen kent de Vlaamse overheid jaarlijks binnen de beschikbare begrotingskredieten extra projectmiddelen toe aan een beperkt aantal centra.

Uiteraard moet je aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanvraag moet voor een substantieel deel bestaan uit gecombineerd onderwijs: het aandeel afstandsonderwijs van de hele opleiding moet minstens 50% bedragen van het totale aantal lestijden én het aantal lestijden dat op afstand gevolgd kan worden moet minstens 200 zijn.

Aanvragen die een integrale opleiding beslaan krijgen voorrang. Ook aanvragen die minimaal 70% afstandsonderwijs omvatten, kunnen rekenen op voorrang.

De ingediende aanvragen worden beoordeeld door een selectiecommissie. Per goedgekeurde aanvraag kan de Vlaamse Regering respectievelijk minimaal 400 en maximaal 800 leraarsuren of VTE toekennen aan het centrumbestuur voor het volgende schooljaar. Deze leraarsuren kunnen niet ingezet worden om les te geven.

Aan deze financiering/subsidiëring zijn ook een aantal engagementen verbonden. Zo wordt er van je verwacht dat je een uitgebreid eindrapport indient, dat je samenwerkt met de andere centra die voor dat schooljaar een aanvullende financiering/subsidiëring ontvangen en dat je tevredenheidsmetingen uitvoert bij leraars en cursisten. Het gecombineerd onderwijs dat wordt ontwikkeld met deze aanvullende financiering moet ook effectief georganiseerd worden binnen een termijn van twee schooljaren.

Wil je in aanmerking komen voor deze aanvullende financiering of subsidiëring dan kan je hiervoor een elektronische aanvraag indienen bij de afdeling Volwassenenonderwijs uiterlijk op 31 maart 2017. De projectoproep is hier terug te vinden.

De modules uit de aanvraag die minimaal 25% afstandsonderwijs omvatten kunnen, wanneer zij effectief georganiseerd worden, ook nog in aanmerking komen voor de vermenigvuldiging van de gegenereerde lesurencursist met een factor 1,2. Opgelet: om hierop aanspraak te maken moet je ook een 'gewone' aanvraag gecombineerd onderwijs indienen bij de afdeling Volwassenenonderwijs.

Voor meer details betreffende de aanvraagprocedure verwijzen we naar de
omzendbrief VWO/2011/01. Je vindt het aanvraagformulier (word, 5 p.) als bijlage bij deze omzendbrief.

Dit jaar wordt bijzondere aandacht besteed aan de overdraagbaarheid en het engagement met betrekking tot de uitwisselbaarheid van de knowhow inzake cursusmateriaal en begeleiding van het afstandsonderwijs. Er zal ook extra toegekeken worden op de opdracht van het centrumbestuur om het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten te informeren.

Opgelet: hiervoor krijgt je centrum extra leraarsuren buiten het organieke pakket. Deze middelen worden jaarlijks aan slechts maximum een achttal centra gegeven. Om een controle van de aanwending te kunnen verzekeren moeten deze extra uren in het opdrachtenpakket van de personeelsleden die u ermee belast, gezonden worden met code 972. De opdracht moet zich situeren binnen de opleiding waarvoor de extra middelen zijn gegeven.

 

Nog vragen?

Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen over gecombineerd onderwijs of contacteer de Afdeling Volwassenenonderwijs.

 

Werkplekleren

Surf voor meer informatie zoals richtlijnen, een gids voor werkplekleren en goede praktijkvoorbeelden naar www.ond.vlaanderen.be/werkplekleren.

 

Maatwerk CBE

De Centra voor Basiseducatie kunnen modules in maatwerk aanbieden. Modules in maatwerk zijn niet vervat in een goedgekeurd opleidingsprofiel maar bevatten een combinatie van doelen uit goedgekeurde opleidingsprofielen van de basiseducatie. Deze vorm van niet-erkend gesubsidieerd onderwijs laat de Centra voor Basiseducatie toe om op vraag van derden een opleidingsaanbod op maat voor hun cliënten in te richten.

Een aanvraag voor maatwerk wordt ingediend bij de afdeling Volwassenenonderwijs (e-mail aan gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be). Het volledig ingevuld aanvraagformulier wordt bezorgd, samen met het protocol van het LOC en de samenwerkingsovereenkomst. De afdeling Volwassenenonderwijs zal een nieuwe code voor de module en modulevariant aanmaken.

Een Centrum voor Basiseducatie kan dit maatwerk op een later tijdstip herhalen. Het dient hiervoor een hernemingsaanvraag in bij de afdeling Volwassenenonderwijs. De reeds gecreëerde codes kunnen overgenomen worden.

Recent is echter gebleken dat sommige centra een herneming aanvragen, terwijl het opleidingsprofiel intussen gewijzigd is. Dit betekent dat de doelen uit de initiële aanvraag niet meer overeenstemmen met de doelen uit het opleidingsprofiel. De procedure van een herneming kan hier niet meer gebruikt worden. Het aanvraagformulier moet immers aangepast worden en er zal een nieuwe code gecreëerd moeten worden.

In samenspraak met inspectie en de Federatie Basiseducatie hebben we besloten om het aanvraagformulier aan te passen. Vanaf nu heeft een Centrum voor Basiseducatie op het formulier de keuze tussen ‘nieuwe aanvraag’, ‘herneming maatwerk’ of ‘herneming maatwerk mits actualisering van de eindtermen of basiscompetenties’.

Dit vernieuwde aanvraagformulier moet gebruikt worden voor alle aanvragen (zowel nieuwe als herneming) vanaf 01/01/2014. Aan de rest van de procedure wijzigt er niets. 

Voor meer details betreffende de aanvraagprocedure verwijzen we naar de omzendbrief VWO/2011/03. (Ter info: De omzendbrief wordt slechts enkele keren op het jaar aangepast. De vernieuwde procedure zal pas in de loop van januari 2014 opgenomen worden in de omzendbrief)

Je vindt hier het nieuwe aanvraagformulier.

 

Naar boven