Volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Informatie voor cursisten, centra en personeel
Volwassenenonderwijs


Verificatie

Verificatie

De overheid moet erover waken dat de middelen van het volwassenenonderwijs correct worden toegekend en aangewend. Om deze doelstelling waar te maken beschikt de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs over een aantal medewerkers die de verificatie uitvoeren.

De verificatie is gemachtigd ter plaatse controles te verrichten zodat de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs op basis van geverifieerde gegevens aan de centra de nodige middelen kan toekennen. De verificatie is ook gemachtigd ter plaatse vaststellingen te doen wat de aanwending van de toegekende middelen betreft.

Afsprakenkader schooljaar 2016-2017

Het afsprakenkader verificatie (23p) schetst het kader waarbinnen de verificatie haar opdracht uitvoert. Het bevat ook een aantal richtlijnen voor de centra met het oog op het vlotte verloop van de verificatiebezoeken.

 Verificateur per centrum

Aan elk CVO en CBE werd een verificateur toegewezen: contactgegevens verificateur per centrum 2016-2017 (excel).